Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) genomför en andra emission av kapital- och vinstandelslån inom ramen för sitt program

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) (”Emittenten”) har upprättat ett program (”Programmet”) för kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) som utgör en ram inom vilken Emittenten har möjlighet att emittera Andelslånen i enlighet med Nordic Credit Partners Fund III AB:s villkor för kapital- och vinstandelslån daterade den 28 november 2017 till lägst 500 000 000 SEK och högst 1 000 000 000 SEK vid ett flertal tillfällen. Andelslånen inom ramen för Programmet erbjuds till allmänheten varför Emittenten har upprättat ett grundprospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 28 november 2017.

Emittentens styrelse har den 13 mars 2018 beslutat att genomföra en andra emission av Andelslånen. Emissionen ska genomföras den 9 maj 2018. Teckningsperioden löper från och med den 17 april till och med den 30 april 2018. Emissionslikviden ska vara tillhanda senast den 9 maj 2018.

Andelslånen tas upp till handel på Debt Secuties vid Nordic Growth Market NGM AB.

Emittenten har upprättat slutliga villkor som avser emissionen. Slutliga villkoren har offentliggjorts på Emittentens hemsida www.ncpgroup.se, på Finansinspektionens hemsida www.fi.se samt skickas i pappersform till dem som begär det. De slutliga villkoren kommer därutöver att hållas tillgängliga hos Emittenten med adress c/o Wahlstedt & Partners AB, Birger Jarlsgatan 7, 1 tr. i Stockholm.

Länk till slutliga villkor

Information om instrumentet       
Listningsnamn Nordic Credit Partners Fund III
Kortnamn
NCP3
ISIN SE0010521104

För ytterligare information, kontakta emittentens VD Jakob Eliasson
Telefon: 08-23 11 00, E-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se


Om Emittenten

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5 år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan styrelsen fattar ett slutgiltigt investeringsbeslut och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. Fonden tar inte ut någon fast förvaltningsavgift utan enbart ett prestationsbaserat arvode där investerarna oavkortat får all avkastning upp till tröskelräntan om 4 procent per år med s.k. high watermark. Överskjutande avkastning delas 80 procent till investerarna och 20 procent till moderbolaget.

Styrelsen driver verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Handelsbanken och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.

Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 16 april 2018 kl. 15:00.

Om oss

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5 år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan slutgiltigt investeringsbeslut fattas och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. Fonden tar inte ut någon fast förvaltningsavgift utan enbart ett prestationsbaserat arvode om 20 procent av den avkastning som överstiger tröskelräntan om 4 procent per år (med s.k. high watermark) under fondens löptid. Styrelsen avser att bedriva verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Handelsbanken och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.

Prenumerera

Dokument & länkar