Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör grundprospekt

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) (”Emittenten”) har upprättat ett program (”Programmet”) för kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”). Emittentens Program för Andelslånen utgör en ram inom vilken Emittenten har möjlighet att emittera Andelslånen i enlighet med Nordic Credit Partners Fund III AB:s villkor för kapital- och vinstandelslån av den 28 november 2017 till lägst 500 000 000 SEK och högst 1 000 000 000 SEK vid ett flertal tillfällen.

Andelslånen inom ramen för Programmet avses att erbjudas till allmänheten varför ett grundprospekt har upprättats av Emittenten. Grundprospektet har upprättats av Emittentens styrelse i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Grundprospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 28 november 2017 i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Grundprospektet hålls tillgängligt hos Emittenten med adress c/o Wahlstedt & Partners AB, Birger Jarlsgatan 7, 1 tr. i Stockholm, på Emittentens hemsida www.ncpgroup.se, på Finansinspektionens hemsida www.fi.se samt skickas i pappersform till dem som begär det.

Emittenten har ansökt om upptagande till handel av Andelslånen på Debt Secuties vid Nordic Growth Market NGM AB. Givet att Emittentens ansökan godkänns planeras handel med Andelslånen påbörja den 22 december 2017.

För ytterligare information, kontakta:
Emittentens VD Jakob Eliasson
Telefon: 08-23 11 00
e-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se

Om Emittenten

Emittenten är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Genom att bilda ett kreditpartnerskap mellan investerare, långivare och aktieägare och, baserat på noggrann utvärdering av aktuella investeringsmöjligheter grundad på gedigen erfarenhet från finansmarknaden, investera i en diversifierad portfölj av nordiska högavkastande företagsobligationer har Emittenten möjlighet att skapa en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning till investerarna. Emittentens struktur med en förutbestämd livslängd där det investerade kapitalet utgör en konstant kapitalbas som inte påverkas av in- och utflöden minskar Emittentens påverkan av kortsiktiga marknadsrörelser och ökar avkastningsmöjligheterna långsiktigt. Låga förvaltnings- och administrationskostnader och god transparens bidrar också till en stark intressegemenskap mellan investerare, långivare och aktieägare vilket ökar Emittentens avkastningspotential.

Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 28 november 2017 kl. 18:30.

Länk till grundprospektet i PDF-format.

Taggar:

Om oss

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5 år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan slutgiltigt investeringsbeslut fattas och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. Fonden tar inte ut någon fast förvaltningsavgift utan enbart ett prestationsbaserat arvode om 20 procent av den avkastning som överstiger tröskelräntan om 4 procent per år (med s.k. high watermark) under fondens löptid. Styrelsen avser att bedriva verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Handelsbanken och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.