Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 9 998 kronor per andel vid marknadens stängning den 31 december 2017.

Uppgift om substansvärdet publiceras på emittentens hemsida www.ncpgroup.se under fliken Investor relations.

För ytterligare information, kontakta:

Emittentens VD Jakob Eliasson
Telefon: 08-23 11 00
e-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se

Om Emittenten

Emittenten är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Genom att bilda ett kreditpartnerskap mellan investerare, långivare och aktieägare och, baserat på noggrann utvärdering av aktuella investeringsmöjligheter grundad på gedigen erfarenhet från finansmarknaden, investera i en diversifierad portfölj av nordiska högavkastande företagsobligationer har Emittenten möjlighet att skapa en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning till investerarna. Emittentens struktur med en förutbestämd livslängd där det investerade kapitalet utgör en konstant kapitalbas som inte påverkas av in- och utflöden minskar Emittentens påverkan av kortsiktiga marknadsrörelser och ökar avkastningsmöjligheterna långsiktigt. Låga förvaltnings- och administrationskostnader och god transparens bidrar också till en stark intressegemenskap mellan investerare, långivare och aktieägare vilket ökar Emittentens avkastningspotential.

Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 8 januari 2018 kl. 12:30.

Taggar:

Om oss

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5 år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan slutgiltigt investeringsbeslut fattas och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. Fonden tar inte ut någon fast förvaltningsavgift utan enbart ett prestationsbaserat arvode om 20 procent av den avkastning som överstiger tröskelräntan om 4 procent per år (med s.k. high watermark) under fondens löptid. Styrelsen avser att bedriva verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Handelsbanken och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.

Prenumerera

Dokument & länkar