Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör vinstandelsränta

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag vinstandelsräntan för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) för perioden 20 december 2017 till 31 december 2018. Räntan på Andelslånen uppgick till 574 kronor per andel om 10 000 kr vilket motsvarar en årsränta om 5,6%.

Beloppet kommer att utbetalas den 29 januari 2019 och avstämningsdag för ränteutbetalning är den 22 januari 2019.

Nettoresultatet före vinstandelsränta och orealiserade värdeförändringar för perioden uppgick till 58,3 mkr vilket motsvarar en årsränta om 7,5%. Eftersom marknadsvärdet på obligationsportföljen den 31 december 2018 understeg det bokförda värdet gjordes en nedskrivning enligt lägsta värdets princip om 14,5 mkr (1,9% i årsränta). Nettoresultatet efter nedskrivningen uppgick till 43,8 mkr (5,7% i årsränta) och fördelas i enlighet med villkoren för Andelslånen som 43,1 mkr (5,6% i årsränta) i ränta på Andelslånen och 0,7 mkr (0,1% i årsränta) som vinst före skatt i bolaget. Styrelsen bedömer att nedskrivningen av portföljen är en följd av allmänt minskat investerarintresse för nordiska företagsobligationer snarare än ökad kreditrisk i något enskilt innehav. Nedskrivningen förväntas därför kunna återvinnas i sin helhet när innehaven återbetalas till parvärde (nominellt belopp) under fondens resterande löptid.

Resultaträkning i sammandrag

Belopp i tkr 20 december 2017 –
31 december 2018                    
Motsv. årsränta
Netto av ränteintäkter, -kostnader och administration och realiserade värdeförändringar  58 328 7,5% 
Nedskrivning av portföljen (orealiserade värdeförändringar) -14 506 -1,9% 
Nettoresultat före vinstandelsränta 43 822 5,7% 
Vinstandelsränta upp till tröskelbeloppet 4% per år -19 814 -2,6% 
Vinstandelsränta över tröskelbeloppet 4% per år  -2 953 -0,4%
Återbetalning av överkursbelopp -20 317 -2,6%
Total vinstandelsränta -43 084 -5,6% 
Vinst före skatt i bolaget 738 0,1%

De finansiella marknadernas svaga avslutning 2018 resulterade i att inga traditionella tillgångsklasser genererade positiv avkastning under perioden och Stockholmsbörsens index inklusive utdelningar (OMXSGI) backade -4,7%. NCP III:s avkastning om 5,6% var högst av alla företagsobligationsfonder i svenska kronor och mer än dubbelt så hög som den näst bästa fonden. Fondens avkastning fr.o.m. samtliga emissionstillfällen har varit avsevärt högre än Stockholmsbörsens index, både absolut och riskjusterat.

Styrelsen är inte nöjd med en avkastning under det årliga avkastningsmålet om 7-9% per år. Styrelsen bedömer dock att avkastningsmålet utslaget på fondens totala löptid fortfarande kommer att uppnås. Baserat på nuvarande portföljsammansättning förväntas avkastningen för 2019, som tidigare meddelats, ligga inom det långsiktiga avkastningsmålet.

Uppgift om vinstandelsränta publiceras på emittentens hemsida www.ncpgroup.se under fliken Investor relations.

För ytterligare information, kontakta emittentens VD Jakob Eliasson
Telefon: 08-23 11 00, E-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se

Om Emittenten

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5 år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan styrelsen fattar ett slutgiltigt investeringsbeslut och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. Fonden tar inte ut någon fast förvaltningsavgift utan enbart ett prestationsbaserat arvode där investerarna oavkortat får all avkastning upp till tröskelräntan om 4 procent per år med s.k. high watermark. Av överskjutande avkastning tillfaller 80 procent investerarna och 20 procent moderbolaget.

Styrelsen driver verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Handelsbanken och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.

Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 18 januari 2019 kl. 16:00.

Taggar:

Om oss

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5 år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan slutgiltigt investeringsbeslut fattas och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. Fonden tar inte ut någon fast förvaltningsavgift utan enbart ett prestationsbaserat arvode om 20 procent av den avkastning som överstiger tröskelräntan om 4 procent per år (med s.k. high watermark) under fondens löptid. Styrelsen avser att bedriva verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Handelsbanken och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.

Prenumerera

Dokument & länkar