Information om emission och tilldelning

Report this content

NORDIC FACTORING FUND AB (publ)

Nordic Factoring Fund AB:s (“Emittenten”) emitterar Vinstandelslån i enlighet med Allmänna villkor och Informationsbroschyr som kommunicerats till investerare.

Vinstandelslånen ges ut inom ett rambelopp om fyra (4) miljarder svenska kronor. Härigenom kommuniceras information om emission och tilldelning för viss period – nedan kallad Tranchbenämning. Med Likviddatum avses datum för när likviden ska vara Emittenten till handa.

Genom den emission som stängt per den 1 september 2020, har lånet höjts med 8 646 463 SEK från nominellt 677 881 080 SEK till 686 527 543 nominellt SEK.

Instrumentspecifik information kommande emission

1. Lånenummer 2019:1 (ISIN: SE0012116382)
2. Tranchebenämning 2020-10-01
3. Likviddatum 2020-09-29
4. Startdag för ränteberäkning 2020-10-01

Särskilt om emissionen

1. Emissionsdag                   2020-10-01
2. Information om tilldelning    2020-10-05
3. Första och sista dag för teckning 2020-09-01 – 2020-09-25

Nordic Factoring Fund AB (publ) bekräftar härmed beslut om utställande av Vinstandelslån i ovanstående emission enligt gällande Informationsbroschyr och Allmänna villkor.

Emittenten bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för publicering av Informationsbroschyr och Allmänna villkor som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Emittenten har offentliggjorts.

Stockholm den 17 september 2020

Nordic Factoring Fund AB (publ)

Fredrik Sjöstrand
Vd/ CIO

Prenumerera

Dokument & länkar