Information om emission och tilldelning

Report this content

NORDIC FACTORING FUND AB (publ)

Nordic Factoring Fund AB:s (“Emittenten”) emitterar Vinstandelslån i enlighet med Allmänna villkor och Informationsbroschyr som kommunicerats till investerare.Vinstandelslånen ges ut inom ett rambelopp om fyra (4) miljarder svenska kronor. Härigenom kommuniceras information om emission och tilldelning för viss period – nedan kallad Tranchbenämning. Med Likviddatum avses datum för när likviden ska vara Emittenten till handa.

Genom den emission som stängt per den 1 juni 2021, har lånet höjts med 26 093 529 SEK från nominellt 839 462 110 SEK till 865 555 639 nominellt SEK.


Instrumentspecifik information kommande emission

1. Lånenummer 2019:1 (ISIN: SE0012116382)
2. Tranchebenämning 2021-07-01
3. Likviddatum 2021-06-29
4. Startdag för ränteberäkning 2021-07-01

Särskilt om emissionen

1. Emissionsdag                  2021-07-01
2. Information om tilldelning                    2021-07-03
3. Första och sista dag för teckning 2021-06-01 – 2021-06-24

Nordic Factoring Fund AB (publ) bekräftar härmed beslut om utställande av Vinstandelslån i ovanstående emission enligt gällande Informationsbroschyr och Allmänna villkor. Emittenten bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för publicering av Informationsbroschyr och Allmänna villkor som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Emittenten har offentliggjorts.

Stockholm den 14 juni 2021

Nordic Factoring Fund AB (publ)

Fredrik Sjöstrand
Vd/ CIO