Information om emission och tilldelning

Report this content

NORDIC FACTORING FUND AB (publ)

Nordic Factoring Fund AB:s (“Emittenten”) emitterar Vinstandelslån i enlighet med Allmänna villkor och Informationsbroschyr som kommunicerats till investerare.
Vinstandelslånen ges ut inom ett rambelopp om fyra (4) miljarder svenska kronor. Härigenom kommuniceras information om emission och tilldelning för viss period – nedan kallad Tranchbenämning. Med Likviddatum avses datum för när likviden ska vara Emittenten till handa.

Genom den emission som stängt per den 1 oktober 2021, har lånet höjts med 50 821 011 SEK från nominellt 926 005 232 SEK till 976 826 243 nominellt SEK.


Instrumentspecifik information kommande emission

1. Lånenummer 2019:1 (ISIN: SE0012116382)
2. Tranchebenämning 2021-11-01
3. Likviddatum 2021-10-28
4. Startdag för ränteberäkning 2021-11-01

Särskilt om emissionenSärskilt om emissionen

1. Emissionsdag                  2021-11-01
2. Information om tilldelning                    2021-11-03
3. Första och sista dag för teckning 2021-10-02 – 2021-10-26

Nordic Factoring Fund AB (publ) bekräftar härmed beslut om utställande av Vinstandelslån i ovanstående emission enligt gällande Informationsbroschyr och Allmänna villkor. Emittenten bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för publicering av Informationsbroschyr och Allmänna villkor som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Emittenten har offentliggjorts.

Stockholm den 12 oktober 2021

Nordic Factoring Fund AB (publ)

Fredrik Sjöstrand
Vd/ CIO