Information om emission och tilldelning

Report this content

NORDIC FACTORING FUND AB (publ)

Nordic Factoring Fund AB:s (“Emittenten”) emitterar Vinstandelslån i enlighet med Allmänna villkor och Informationsbroschyr som kommunicerats till investerare.
Vinstandelslånen ges ut inom ett rambelopp om fyra (4) miljarder svenska kronor. Härigenom kommuniceras information om emission och tilldelning för viss period – nedan kallad Tranchbenämning. Med Likviddatum avses datum för när likviden ska vara Emittenten till handa.

Genom den emission som stängt per den 1 december 2021, har lånet höjts med 43 623 678 SEK från nominellt 1 016 147 580 SEK till 1 059 771 258 nominellt SEK.


Instrumentspecifik information kommande emission

1. Lånenummer 2019:1 (ISIN: SE0012116382)
2. Tranchebenämning 2022-02-01
3. Likviddatum 2022-01-28
4. Startdag för ränteberäkning 2022-02-01

Särskilt om emissionenSärskilt om emissionen

1. Emissionsdag                  2022-02-01
2. Information om tilldelning                    2022-02-03
3. Första och sista dag för teckning 2021-12-02 – 2022-01-26

Nordic Factoring Fund AB (publ) bekräftar härmed beslut om utställande av Vinstandelslån i ovanstående emission enligt gällande Informationsbroschyr och Allmänna villkor. Emittenten bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för publicering av Informationsbroschyr och Allmänna villkor som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Emittenten har offentliggjorts.

Stockholm den 7 december 2021

Nordic Factoring Fund AB (publ)

Fredrik Sjöstrand
Vd/ CIO