Information om emission och tilldelning

Report this content

NORDIC FACTORING FUND AB (publ)

Nordic Factoring Fund AB:s (“Emittenten”) emitterar Vinstandelslån i enlighet med Allmänna villkor och Informationsbroschyr som kommunicerats till investerare.
Vinstandelslånen ges ut inom ett rambelopp om fyra (4) miljarder svenska kronor. Härigenom kommuniceras information om emission och tilldelning för viss period – nedan kallad Tranchbenämning. Med Likviddatum avses datum för när likviden ska vara Emittenten till handa.

Genom den emission som stängt per den 1 december 2022, har lånet höjts med 34 217 829 SEK från nominellt 1 497 716 720 SEK till 1 531 934 549 nominellt SEK.


Instrumentspecifik information kommande emission

1. Lånenummer 2019:1 (ISIN: SE0012116382)
2. Tranchebenämning 2023-02-01
3. Likviddatum 2023-01-30
4. Startdag för ränteberäkning 2023-02-01

Särskilt om emissionenSärskilt om emissionen

1. Emissionsdag                  2023-02-01
2. Information om tilldelning                    2023-02-03
3. Första och sista dag för teckning 2022-12-02 – 2023-01-26

Nordic Factoring Fund AB (publ) bekräftar härmed beslut om utställande av Vinstandelslån i ovanstående emission enligt gällande Informationsbroschyr och Allmänna villkor. Emittenten bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för publicering av Informationsbroschyr och Allmänna villkor som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Emittenten har offentliggjorts.

Stockholm den 6 december 2022

Nordic Factoring Fund AB (publ)

Andreas Konstantino
Vd