Nordic Factoring Fund AB (publ) – Bokslutskommuniké 2019

Report this content

Nordic Factoring Fund AB (publ) är en AIF-fond i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).
 

Bokslutskommunikén finns även att tillgå på kreditfonden.se/ Finansiell information

 • Ränteintäkter och liknande resultatposter för perioden uppgick till 19,4 mkr.
 • Räntekostnader och liknande resultatposter för perioden uppgick till – 19,1 mkr.
 • Övriga intäkter 4,8 mkr.
 • Konstaterade kreditförluster för perioden uppgick till 0 mkr
 • Reservering/återföring av befarade kreditförluster för perioden uppgick till -0,5mkr
 • Administrativa kostnader för perioden uppgick till -4,6 mkr.
 • Periodens resultat var 0,0 kkr.
 • Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 594,0 mkr.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 309,2 mkr.
 • NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 102,86 procent.
   

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL 2019

Belopp
Ränteintäkter och liknande resultatposter                                                             19,4 mkr
Räntekostnader och liknande resultatposter                                                        -19,1 mkr

Övriga intäkter                                                                                                              4,8 mkr
Konstaterade kreditförluster                                                                                       0,0 mkr
Reservering/återföring av befarade kreditförluster                                                -0,5 mkr
Administrativa kostnader                                                                                           -4,6 mkr
Rörelseresultat                                                                                                             0,0 mkr
Totalresultat                                                                                                                  0,0 kkr
Direktlån till företag                                                                                                 375,0 mkr
Fordringar hos koncernföretag                                                                                  0,9 mkr

Valutaterminer                                                                                                              1,4 mkr
Likvida medel                                                                                                           309,2 mkt

Aktiekapital                                                                                                                    0,5 mkr
Eget kapital                                                                                                                   0,5 mkr
Övriga långfristiga skulder                                                                                     611,0 mkr
Skulder till koncernföretag                                                                                          1,3 mkr

Övriga kortfristiga skulder                                                                                         73,8 mkr

Balansomslutning                                                                                                    686,6 mkr

Nyckeltal
Vinstandelränta i %                                                                                                      2,86
Balansomslutning mkr                                                                                            686,6

KOMMENTAR:

Nordic Factoring Fund kom igång under slutet av juli med en första investering. Vid utgången av räkenskapsåret hade bolaget 17 engagemang i portföljen uppgående till 375 Mkr. En första emission av vinstadelslån skedde den 5 juni 2019 med totalt 147,5 Mkr. Därefter har ytterligare 4 emissioner genomförts. Bolaget hade vid räkenskapsårets utgång tagit in totalt 594 Mkr. Balansomslutning den sista december 2019 uppgick till 686,6 Mkr.

Totalt uppgick bruttoavkastningen i portföljen till 3,73%. Vinstandelsräntan till bolagets investerare uppgick till 2,86% efter kostnader och reservering för kreditförluster.

Vi kan konstatera att verksamhetsåret 2020 har inletts positivt och fondens utveckling per den 31 januari var 0,38%. ”

Stockholm 2020-02-21

Fredrik Sjöstrand, VD/CIO Nordic Factoring Fund AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se
Fredrik Sjöstrand, VD/CIO Nordic Factoring Fund, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se


OM SKANDINAVISKA KREDITFONDEN AB

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.