Nordic Factoring Fund AB (publ) - Offentliggör Informationsbroschyr och Allmänna villkor för 2020

Report this content

Stockholm 6 mars 2020 – Nordic Factoring Fund AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).
 

INFORMATIONSBROSCHYR OCH ALLMÄNNA VILLKOR – NORDIC FACTORING FUND

Denna informationsbroschyr är upprättad enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder
och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om alternativa investeringsfonder. För varje
alternativ investeringsfond ska det finnas en aktuell informationsbroschyr, och detta dokument utgör
informationsbroschyren för fonden, Nordic Factoring Fund AB (publ) nedan kallad Fonden. Fonden är
en alternativ investeringsfond som förvaltas av Finserve Nordic AB (AIF-Förvaltaren). Fonden är ett
företag för kollektiva investeringar av icke sluten typ vilket innebär att de Investerare, vars kapital
Fonden förvaltar i enlighet med en fastställd investeringspolicy kan begära inlösen från Fonden före
löptidens slut.

Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Fonden att tillse att investeringen sker i
enlighet med gällande lagar och andra regleringar. Utländsk lag kan innebära att en investering inte
får göras av investerare utanför Sverige. AIF-Förvaltaren har inget ansvar för att kontrollera om en
investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Tvist eller anspråk rörande Fonden ska
avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol.

Denna informationsbroschyr ska inte ses som en rekommendation om köp av andelar i Fonden. Det
ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering
i Fonden och de risker som är förknippade därmed.

Dessa allmänna villkor utgör tillsammans med information som tillhandahålls före tecknande i form av
Informationsbroschyr och Faktablad och villkor på teckningsanmälan, avtalsinnehåll för det Vinstandelslån
("Vinstandelslån") som emitterats av Nordic Factoring Fund (publ) (org. nr. 559175-1317 ("Fonden").

Fonden är en alternativ investeringsfond och förvaltas av en registrerad förvaltare av alternativa
investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Aktuell information om eventuella villkorsändringar eller liknande finns alltid på Fondens hemsida. Vid
referens till Fondens hemsida avses alltid www.kreditfonden.se

Styrelsen

Nordic Factoring Fund AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se
Fredrik Sjöstrand, Portföljförvaltare, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se                      

Om Skandinaviska Kreditfonden AB
Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.