Nordic Factoring Fund AB (publ) - Offentliggör Slutgiltiga villkor för emission 10 2020

Stockholm 13 december 2019 – Nordic Factoring Fund AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).
 

Fonden offentliggör Slutgiltiga villkor för emission enligt nedan:

Nordic Factoring Fund AB:s (“Emittenten”) villkor för kapital- och vinstandelslån av den 5 mars 2019 (”Villkoren”) ska gälla under program för kapital- och vinstandelslån (”Programmet”) jämte de nedan angivna slutliga villkor (”Slutliga Villkor”). Definitioner som används nedan ska ha samma innebörd som i de Allmänna Villkoren i det Grundprospekt som godkändes av Finansinspektionen den 5 mars 2019. Utöver dessa ska följande definitioner användas.

Tranchebenämning – den emission under vilken Vinstandelslån emitteras
Likviddatum – datum för när likviden ska vara Emittenten till handa

Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i Prospektdirektivet. Fullständig information om Emittenten och Programmet kan endast fås genom Grundprospektet, dess tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination, varför investerare som överväger att investera i enlighet med Programmet bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och dess tilläggsprospekt. En sammanfattning av emissionen bifogas dessa Slutliga Villkor.

Fullständig information om Emittenten och erbjudandet kan endast erhållas genom Grundprospektet, eventuella publicerade tillägg till Grundprospektet samt dessa och samtliga Slutliga Villkor. Samtliga ovannämnda dokument kommer att publiceras i enlighet med artikel 14 i Prospektdirektivet på Emittentens hemsida.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 7 oktober 2019, varvid lånet höjts med 154 145 445 SEK från nominellt 459 313 843 SEK till nominellt 613 459 288 SEK.

Instrumentspecifika villkor

1. Lånenummer 2019:1 (ISIN: SE0012116382)
2. Tranchebenämning Emission 10 – den 3 februari 2020 och emitterar maximalt 300 000 000 SEK
3. Likviddatum 2020-01-30
4. Startdag för ränteberäkning 2020-02-01

Erbjudandets former och villkor

1. Emissionsdag   2020-02-03
2. Information om tilldelning             2020-02-05
3. Första och sista dag för teckning 2019-12-02 – 2020-01-28

Nordic Factoring Fund AB (publ) bekräftar härmed att ovanstående kompletterande Slutliga Villkor är gällande för kapital- och Vinstandelslån utgivna enligt Grundprospekt med eventuella tilläggsprospekt.

Emittenten bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för Programmet och godkännande av gällande Grundprospektet som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Emittenten har offentliggjorts.

Stockholm den 13 december 2019

Nordic Factoring Fund AB (publ)

Peter Norman Ulltin

Om oss

Om Skandinaviska Kreditfonden ABSkandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Prenumerera

Dokument & länkar