Nordic Factoring Fund AB (publ) ändrar möjligheten för förtidsinlösen från kalenderår till kalenderårskvartal

Report this content

Nordic Factoring Fund AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och 
institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är noterat på 
Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB 
(NGM) i Stockholm

Bakgrund

Det har funnits en förfrågan på mer frekvent möjlighet till Inlösen i förtid än en gång per år.

Om vi jämför med internationella fonder som investerar i tillgångsslaget ”factoring”, så har flertalet kvartalshandel för sina investerare. Vidare finns det kapitalförvaltare och institutioner som anser att kvartalshandel gör fonden intressantare att investera i.

Mot den bakgrunden har styrelsen i fonden beslutat att ändra Inlösen i förtid till Kalenderårskvartal. De uppdatera allmänna villkoret p 4.9--4.13 gällande Inlösen i förtid finns att läsa här nedan.

Hur kommer det att fungera?

Fonden kommer vara öppen för Inlösen i förtid den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober. För att fonden ska kunna planera sin likviditet behöver vi få in begäran om Inlösen i förtid 90 dagar inför kommande kvartal. Aktuella datum för inlösen finns publicerade på www.kreditfonden.se/nordic-factoring-fund/.

Fondens likviditet under normala förhållanden uppgår till 3–6% av portföljen. Om Fonden saknar tillräckligt med likvida medel ska medel för inlösen införskaffas genom att delar av Portföljen avyttras. Om sådan avyttring på grund av rådande marknadsförhållanden eller enligt Fondens bedömning skulle väsentligen missgynna övriga Investerare får Fonden avvakta med sådan avyttring till dess att avyttring kan ske i god ordning.

Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av egendom som ingår i Fonden, ska försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Fonden får senarelägga försäljning och inlösen av andelarna, om det finns särskilda skäl för åtgärden och den är motiverad av hänsyn till Investerarnas intresse.

Utdrag ur uppdaterade Allmänna villkor: Inlösen i förtid på begäran av investeraren p 4.9—4.13

4.9  Investerare kan begära inlösen av Vinstandelslånen i förtid. Inlösen kan ske per den första Bankdagen varje kalenderårskvartal före Återbetalningsdagen. Begäran om inlösen ska vara Fonden tillhanda senast nittio (90) dagar före ingången av det kalenderårskvartal under vilken investeraren önskar inlösen. En begäran om förtida inlösen får endast återkallas om Fonden medger det.

4.10  Inlösen sker till den NAV-kurs som bestäms vid utgången av det kalenderårskvartal närmast före inlösendagen.

4.11  Vinstandelslånen ska på begäran inlösas på den sjunde (7) Bankdagen efter Inlösendagen. Fonden ska ha tillfredsställande likviditet för att under normala förhållanden hantera Investerares begäran om inlösen. Fondens likviditet under normala förhållanden uppgår till 3–6% av portföljen. Om Fonden saknar tillräckligt med likvida medel ska medel för inlösen införskaffas genom att delar av Portföljen avyttras. Om sådan avyttring på grund av rådande marknadsförhållanden eller enligt Fondens bedömning skulle väsentligen missgynna övriga Investerare får Fonden avvakta med sådan avyttring till dess att avyttring kan ske i god ordning. Se vidare om marknadsstörningar och marknadsavbrott i punkten 10.

4.12  Inlösenbeloppet ska utbetalas kontant till Investerare som begärt inlösen.

4.13  Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av egendom som ingår i Fonden, ska försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Fonden får senarelägga försäljning och inlösen av andelarna, om det finns särskilda skäl för åtgärden och den är motiverad av hänsyn till Investerarnas intresse.

Stockholm 28 juni 2021

Styrelsen i Nordic Factoring Fund (publ)

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Den tredje fonden, High Yield Opportunity Fund startades under december 2020. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Prenumerera

Dokument & länkar