Bokslutskommuniké januari - december 2020

Report this content

 NORDIC FLANGES GROUP (publ.) Org.nr 556674-1749

Pressmeddelande

Stockholm den 19 mars 2021 klockan 09:00

Bokslutskommuniké januari - december 2020

Styrelsen för Nordic Flanges Group AB (publ.) presenterar härmed 2020 års bokslutskommuniké:

Förbättrat kassaflöde och nettoskuld, trots minskad omsättning

ANDRA HALVÅRET 2020

 • Omsättningen uppgick till 78,9 (95,7) MSEK

 • Årets sista halvår hade en svagare efterfrågan än föregående år, där framförallt sista kvartalet var kraftigt påverkat av Covid-19 med minskad försäljning som följd.
 • EBITDA uppgick till -1,7 (-2,5), vilket motsvarar en marginal på -2,1 (-2,7) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till -9,4 (-9,7) MSEK
   

HELÅRET 2020

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats med 15,0 MSEK och nettoskulden 12,6 MSEK.

 • Omsättningen uppgick till 189,2 (208,2) MSEK vilket motsvarar en minskning om 9,1 procent, varav 2/3 av minskningen inträffade i Q4.
 • EBITDA uppgick till 4,5 (-1,6) MSEK, motsvarande en marginal på 2,4 (-0,8) procent. I årets EBITDA ingår jämförelsestörande poster om netto -1,7 (-3,3) MSEK. Rensat för jämförelsestörande poster av engångskaraktär är EBITDA 6,2 (1,7) MSEK.
 • Covid-19 har framförallt fr o m hösten påverkat verksamheten negativt genom ett osäkert och svagt marknadsläge, med kortare ledtider och lägre kundaktivitet. Bolaget har mottagit statligt Covid-19 relaterat stöd om 1,3 MSEK och har haft extrakostnader som bedöms till minst 2,5 MSEK.
 • Samtidigt har bolaget investerat operativt: Rekryteringar i form av ny försäljningschef. Maskininvesteringar om drygt 8 MSEK i Nordic Flanges AB och en beslutad robotiseringsinvestering om drygt 3 MSEK i Nordic Flanges OY, som genomförs under 2021.
 • Dotterbolaget AB Östra Göinge Fastigheter nr 1 har avyttrats under räkenskapsåret, efter förra räkenskapsårets försäljning av fastighetsinnehavet, med en resultatpåverkan om -0,1 MSEK.
 • Fem personer har avslutat anställningen per den 201231 som en del i det effektiviseringsarbete som genomförs.
 • Resultat efter skatt uppgick till -12,2 (-16,5) MSEK. Rensat för samtliga jämförelsestörande poster av engångskaraktär blev resultatet -10,4 (-13,2) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,23 (-0,31)

RESULTATRÄKNINGAR (MSEK)

2020
jul-dec
2019
jul-dec
2020
helår
2019
helår
Nettoomsättning 78,9 95,7 189,2 208,2
EBITDA -1,7 -2,5 4,5 -1,6
  Procent av nettoomsättningen -2,1 % -2,7 % 2,4 % -0,8 %
EBIT -7,6 -8,1 -6,9 -12,7
  Procent av nettoomsättningen -9,6 % -8,5 % -3,7 % -6,1 %
Periodens resultat -9,4 -9,7 -12,2 -16,5
  Procent av nettoomsättningen -11,9 % -10,1 % -6,5 % -7,9 %
NYCKELDATA
Resultat per aktie, kr -0,18 -0,18 -0,23 -0,31
Eget kapital per aktie, kr 0,76 1,03 0,76 1,03
Soliditet 35,9 % 38,3 % 35,9 % 38,3 %
Rörelsens kassaflöde 10,9 2,4 15,0 2,9
Rörelsens kassaflöde per aktie, kr 0,21 0,05 0,28 0,05
Eget kapital 40,3 54,5 40,3 54,5
Räntebärande nettoskuld 39,6 52,2 39,6 52,2
Räntebärande nettoskuld exkl. Finansiellt
klassade hyresavtal
12,9 24,9 12,9 24,9
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,0 1,0 1,0 1,0
Antal anställda vid periodens slut 105 109 105 109
Antal utestående aktier, st 52 703 105 52 703 105 52 703 105 52 703 105

Frederik von Sterneck

VD och koncernchef

Om bolaget:

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment.

Verkställande Direktör: Frederik von Sterneck

(frederik.vonsterneck@nordicflanges.com  / tfn. 08-587 979 00)

Styrelseordförande: Bengt Engström

Nordic Flanges Group AB (publ.)

Herkulesgatan 14

SE-111 52 Stockholm

556674-1749

www.nordicflanges.com

http://nordicflanges.com/nordic-flanges-group/pressmeddelanden/

Denna information är sådan information som Nordic Flanges AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2021 klockan 09:00.

Nordic Flanges Group AB (publ.) (ISIN SE0001994658) handlas sedan 2007 på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Vår Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB – tfn. 08-503 015 50 – CA@mangold.se 

Prenumerera

Dokument & länkar