DELÅRSRAPPORT 1H, Januari - Juni 2020

Report this content

Första halvåret 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 110,3 (112,5) MSEK
  • Minskningen kom från den svenska verksamheten, bl a det oljerelaterade kundsegmentet och omvärldens osäkrare marknad till följd av covid-19 har delvis kompenserats av nya OEM kunder och exportorder.
  •  EBITDA uppgick till 6,2 (0,9) MSEK vilket motsvarar en marginal på 5,6 (0,8) procent. Justerat för engångskostnader är EBITDA 5,6 (3,8) MSEK med en marginal på 5,6 (3,4) procent. Under perioden har statliga bidrag för covid-19 påverkat resultatet med +0,5 miljoner. Det förbättrade resultatet för det första halvåret speglar de besparings- och effektiviseringsinitiativ som bolaget har genomfört och arbetar vidare med, för att skapa en långsiktig lönsamhet.
  • Resultat efter skatt uppgick till -2,8 (-6,9) MSEK. Justerat för engångskostnader är resultatet -2,8 (-3,9) MSEK.

FINANSIELL SAMMANFATTNING

RESULTATRÄKNINGAR, MSEK 2020
januari-juni
2019
januari-juni
2019
helår
Nettoomsättning 110,3 112,5 208,2
EBITDA 6,2 0,9 -1,6
  Procent av nettoomsättningen 5,6 % 0,8 % -0,8%
EBIT  0,7 -4,5 -12,7
  Procent av nettoomsättningen 0,6 % -4,0 % -6,1 %
Periodens resultat -2,8 -6,9 -16,5
  Procent av nettoomsättningen -2,6 % -6,1 % -7,9 %
NYCKELDATA
Resultat per aktie, kr -0,05 -0,13 -0,32
Eget kapital per aktie, kr 0,98 1,24 1,03
Soliditet 38,1 % 37,0 % 38,3 %
Rörelsens kassaflöde, mkr 4,1 0,4 2,9
Rörelsens kassaflöde per aktie, kr 0,08 0,01 0,05
Eget kapital , mkr 51,8 64,7 54,5
Räntebärande nettoskuld, mkr 47,2 59,1 52,2
Räntebärande nettoskuld exkl. Finansiellt
klassade hyresavtal, mkr
22,1 29,5 24,9
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,9 0,9 1,0
Antal anställda vid periodens slut 113 112 109
Antal utestående aktier, st 52 703 105 52 352 040 52 703 105

Frederik von Sterneck

VD och koncernchef

Om bolaget:

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment.

Verkställande Direktör: Frederik von Sterneck

(frederik.vonsterneck@nordicflanges.com  / tfn. 08-587 979 00)

Styrelseordförande: Bengt Engström

Nordic Flanges Group AB (publ.)

Herkulesgatan 14

SE-111 52 Stockholm

556674-1749

www.nordicflanges.com

http://nordicflanges.com/nordic-flanges-group/pressmeddelanden/

Denna information är sådan information som Nordic Flanges AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 klockan 09:00.

Nordic Flanges Group AB (publ.) (ISIN SE0001994658) handlas sedan 2007 på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Vår Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB – tfn. 08-503 015 50 – CA@mangold.se
Prenumerera

Dokument & länkar