KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VINOVO AB (publ)

Aktieägarna i Vinovo AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 7 maj 2012 kl. 13.00 i Vinovos lokaler, Hamngatan 11, 6 tr, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 30 april 2012, dels anmäla sig till stämman senast måndagen den 30 april 2012 under adress Vinovo AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, eller via e-post till info@vinovo.se.

Vid anmälan ska anges namn, adress, person-/organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud, bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.vinovo.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste låta registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd måndagen den 30 april 2012. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 10. Val av styrelse och revisor
 11. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 12. Årsstämmans avslutande

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7 b)

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 176 633 933 kronor balanseras i ny räkning och att således ingen utdelning ska ske.

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om företagsförvärv med betalning i egna aktier eller nyemission för att tillföra bolaget ytterligare kapital för finansieringen av verksamheten, inklusive företagsförvärv, eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget.

Om emissionsbemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får så endast ske till ett antal aktier som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter full utspädning. Vid utnyttjande av bemyndigandet, oavsett för vilket ändamål, ska teckningskursen och övriga villkor alltid vara marknadsmässiga.

Verkställande direktören ska ha rätt att göra de justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav

Handlingar m m

Fullständiga förslag och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på www.vinovo.se samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på stämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i april 2012
Vinovo AB (publ)
Styrelsen

Om oss

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment. Verkställande Direktör: Frederik von SterneckStyrelseordförande: Bengt EngströmNordic Flanges Group AB (publ.)Herkulesgatan 14SE-111 52 Stockholm556674-1749www.nordicflanges.com

Prenumerera