Kallelse till extra bolagsstämma i Vinovo AB (publ)

Aktieägarna i Vinovo AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 18 juli 2012 kl. 13.00 i Vinovos lokaler, Hamngatan 11, 6tr, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 juli 2012, dels anmäla sig till stämman senast torsdagen den 12 juli 2012. Anmälan till stämman görs under adress Vinovo AB, Hamngatan 11, 6 tr, 111 47 Stockholm, via e-post till info@vinovo.se eller per telefon till 08-661 08 73.

Vid anmälan ska anges namn, adress, person-/organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud, bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.vinovo.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste låta registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd torsdagen den 12 juli 2012. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om antal styrelseledamöter samt val av ny styrelseledamot m.m.
  7. Beslut avseende valberedning
  8. Stämmans avslutande

Styrelse (punkt 6)

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem, utan suppleanter, att Göran Bronner väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att arvodet ska utgå med 75 000 kronor för ledamot och 150 000 för ordförande på årsbasis.

Göran Bronner (1962) är civilekonom från Stockholms Universitet. Idag är Göran aktiv som finans- och ekonomichef på Swedbank. Tidigare var Göran verksam inom en rad olika befattningar på SEB samt grundare och huvudägare till Tanglin Asset Management.

Valberedning (punkt 7)

Förslag till beslut avseende valberedning kommer att presenteras senast i samband med stämman.

_________________

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i juli 2012

Vinovo AB (publ)

Styrelsen

Om oss

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment. Verkställande Direktör: Frederik von SterneckStyrelseordförande: Bengt EngströmNordic Flanges Group AB (publ.)Herkulesgatan 14SE-111 52 Stockholm556674-1749www.nordicflanges.com

Prenumerera

Dokument & länkar