Komplettering av pressmeddelande publicerat den 15 mars

Report this content

Pressmeddelande

Stockholm den 15 mars 2018 klockan 09:25

Bokslutskommuniké januari – december 2017

Styrelsen för Nordic Flanges Group AB (publ.) presenterar härmed 2017 års bokslutskommuniké.

ANDRA HALVÅRET 2017

  •  Omsättningen uppgick till 91,4 (99,2) MSEK 
  •  Årets sista halvår hade en svagare efterfrågan än föregående år, detta kombinerat med vårt fokus på lönsam försäljning gav en nedgång i omsättning
  •  EBITDA uppgick till -0,8 (10,1) vilket motsvarar en marginal på -0,9 (10,2) procent 
  •  Resultat efter skatt uppgick till -16,9 (3,2) MSEK 

HELÅRET 2017

  • Omsättningen uppgick till 198,9 (218,0) vilket motsvarar en minskning om 8,8 procent
  • EBITDA uppgick till 8,3 (16,7) MSEK, motsvarande en marginal på 4,1 (7,7) procent. I årets EBITDA ingår strukturkostnader om netto -3,9 (-4,5) MSEK. Rensat för extraordinära poster av engångskaraktär är EBITDA 12,1 (21,2) MSEK
  • Under året har vi fokuserat på lönsamhet framför volym vilket inte har gett förväntat resultat
  • Resultat efter skatt uppgick till -16,4 (0,2) MSEK. Rensat för samtliga extraordinära poster av engångskaraktär blev resultatet -4,6 (0,2) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,31 (0,00)
RESULTATRÄKNINGAR 2017
jul-dec
2016
jul-dec
2017
helår
2016
helår
Nettoomsättning 91,4 99,2 198,9 218,0
EBITDA -0,8 10,1 8,3 16,7
Procent av nettoomsättningen -0,9 % 10,2 % 4,2 % 7,7 %
EBITA -14,9 3,4 -12,4 3,1
Procent av nettoomsättningen -16,3 % 3,4 % -6,2 % 1,4 %
Periodens resultat -16,9 3,2 -16,4 0,2
Procent av nettoomsättningen -39,8 % 6,4 % -8,4 % 0,1 %
         
NYCKELDATA        
Resultat per aktie, kr -0,32 0,06 -0,31 0,00
Eget kapital per aktie, kr 1,52 1,84 1,52 1,84
Soliditet 49,5 % 51,9 % 49,5 % 51,9 %
Rörelsens kassaflöde, mkr 10,6 -0,1 17,5 10,4
Rörelsens kassaflöde per aktie, kr 0,20 0,00 0,33 0,20
Eget kapital , mkr 79,7 96,4 79,7 96,4
Räntebärande nettoskuld, mkr 49,1 58,9 49,1 58,9
Räntebärande nettoskuld exkl. Finansiellt
klassade hyresavtal, mkr
13,0 17,4 13,0 17,4
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,6 0,6 0,6
Antal anställda vid periodens slut 110 110 110 110

Frederik von Sterneck

CEO Nordic Flanges Group
E-Post: ​frederik.vonsterneck@nordicflanges.com

Om bolaget

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment.

Verkställande Direktör: Frederik von Sterneck

Styrelseordförande: Bengt Engström

Nordic Flanges Group AB (publ.)

Herkulesgatan 14

SE-111 52 Stockholm

556674-1749

www.nordicflanges.com   

Prenumerera

Dokument & länkar