Kvartalsinformation Q3, januari - september 2020

Report this content

Interna förbättringsarbeten ger positiv resultateffekt jämfört med föregående år.

Tredje kvartalet 2020:

  • Nettoomsättningen uppgick till 149,4 (159,3) MSEK för perioden januari - september
  • Omsättningsminskningen om 6% härrör från den svenska verksamheten, bl a det oljerelaterade kundsegmentet och omvärldens osäkrare marknad till föjd av Covid-19. Detta har delvis vägts upp av en ökning i segmentet OEM. 
  • EBITDA uppgick till 5,9 (-2,4) vilket motsvarar en marginal på 3,9 (-1,5) procent, Justerat för engångskostnader är EBITDA 5,9MSEK (5,5) med en marginal på 3,9 (3,5) procent.
  • Periodens resultat uppgick till -7,1 (-14,5) MSEK, justerat för engångskostnader är resultatet -7,1 (-6,6) MSEK
  • Statliga bidrag för covid-19 har under perioden påverkat resultatet med +0,6MSEK. Permittering för delar av personalen inleddes den 12 okt.
SAMMANFATTANDE RESULTATRÄKNINGAR
2020 2019 2019
Mkr jan-sep jan-sep jan-dec
Nettoomsättning 149,4 159,3 208,2
EBITDA 5,9 -2,4 -1,6
(% av nettoomsättningen) 3,9 % -1,5 % -0,8 %
EBIT -2,2 -10,7 -12,7
(% av nettoomsättningen) -1,5% -6,7% -6,1 %
Periodens resultat -7,1 -14,5 -16,5
(% av nettoomsättningen) -4,8% -8,7% -7,9 %
 
NYCKELDATA 2020 2019 2019
jan-sep jan-sep jan-dec
Resultat per aktie, kronor -0,13 -0,28 -0,32
Eget kapital per aktie, kronor 0,91 1,16 1,03
Soliditet, % 37,8 % 36,5 % 38,3 %
Eget kapital, Mkr 47,9 61,3 54,5
Räntebärande nettoskuld, Mkr 38,1 60,8 52,2
Räntebärande nettoskuld, exkl. finansiellt klassade hyresavtal, Mkr 12,6 32,2 24,9
Tillgångar 126,7 167,9 142,2
Skulder (främmande kapital) 78,8 106,6 87,7
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,8 1,0 1,0
Antal anställda vid periodens slut 108 113 109

Frederik von Sterneck

VD och koncernchef

Om bolaget:

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment.

Verkställande Direktör: Frederik von Sterneck

(frederik.vonsterneck@nordicflanges.com  / tfn. 08-587 979 00)

Styrelseordförande: Bengt Engström

Nordic Flanges Group AB (publ.)

Herkulesgatan 14

SE-111 52 Stockholm

556674-1749

www.nordicflanges.com

http://nordicflanges.com/nordic-flanges-group/pressmeddelanden/

Denna information är sådan information som Nordic Flanges AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 klockan 09:00.

Nordic Flanges Group AB (publ.) (ISIN SE0001994658) handlas sedan 2007 på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Vår Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB – tfn. 08-503 015 50 – CA@mangold.se

Prenumerera

Dokument & länkar