RÄTTELSE AV ”Rätt att delta i stämman och anmälan till stämman”

Report this content

NORDIC FLANGES GROUP (publ.)

Org.nr 556674-1749

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 31 mars 2021, klockan 17:00

RÄTTELSE AV ”Rätt att delta i stämman och anmälan till stämman”

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC FLANGES GROUP AB (publ)

Aktieägarna i Nordic Flanges Group AB (publ), 556674-1749, kallas till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021 klockan 09:00, i Advokatfirman Astras lokaler, Drottninggatan 98, 111 60 Stockholm.

 

Rätt att delta i stämman och anmälan till stämman

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 27 april 2021, dels anmäla sig till stämman senast tisdag den 27 april 2021 klockan 12.00. Anmälan sker under adress Nordic Flanges Group AB, Herkulesgatan 14, 111 52 Stockholm eller via e-post till info@nordicflanges.com.

Vid anmälan ska anges namn, adress, person-/organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud, bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Har fullmakt i original inte sänts in före stämman måste denna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.nordicflanges.com.

Observera att för att kunna delta i och rösta vid stämman måste aktieägare vara upptagen som direktregistrerad aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 april 2021. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste således låta registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd 27 april 2021. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Verkställande direktörens anförande m.m.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
 1. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

 2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1. Beslut om arvoden till styrelsen och revisor

 2. Val av styrelse och revisor
 3. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
 4. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag:

Punkt 8: Vinstdisposition och fastställande av resultat och balansräkningar

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att

 1. resultat och balansräkningar fastställs;

 2. ingen utdelning sker och att resultatet balanseras i ny räkning;
 3. styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Punkt 9: Styrelse- och revisorsarvoden

Styrelsearvode föreslås vara oförändrat; styrelseordförande erhåller 200 000 kronor/år och övriga styrelseledamöter 100 000 kronor/år. Tomas Althén samt Christian Pérez har avböjt ersättning.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10: Val av styrelse och revisor

Styrelsen ska, för tiden till slutet av årsstämman som avhålls 2022, bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter. Nuvarande styrelseordförande Bengt Engström föreslås till omval. Även övriga styrelseledamöter Catharina Sidenvall, Tomas Althén och Christian Pérez föreslås till omval.

Det föreslås att BDO Mälardalen AB omväljs till revisor med Thomas Näsfeldt som huvudansvarig revisor.

Punkt 11: Bemyndigande nyemission

Styrelsen vill ha årsstämmans bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med emissionsbemyndigandet är att kunna fatta beslut om förvärv med betalning i egna aktier eller för att kunna tillföra ytterligare kapital för finansiering av verksamheten, eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget.

Vid ett eventuellt utnyttjande av bemyndigandet får den totala emissionen inte överstiga 10 % av antalet idag utestående aktier i bolaget. Vid utnyttjandet av bemyndigandet, oavsett ändamål, skall teckningskursen och övriga villkor alltid vara marknadsmässiga.

Verkställande direktören skall ha rätt att göra de justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

Handlingar och upplysningar

Årsredovisning och beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.nordicflanges.com , senast tre veckor före stämman samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på stämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

Nordic Flanges Group AB (publ) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med årsstämman. För information om hur personuppgifter behandlas se Euroclear Sweden ABs integritetspolicy för behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämmor. Policyn finns på följande länk:  https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Antal aktier och röster

Bolaget har totalt 52 703 105 aktier. Alla aktier är av samma slag. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 52 703 105. Bolaget äger inte några egna aktier. Samtliga uppgifter under denna rubrik avser förhållandena vid utfärdandet av denna kallelse.

Stockholm i mars 2021
Nordic Flanges Group AB (publ)
Styrelsen

Om bolaget:

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment.

Verkställande Direktör: Frederik von Sterneck

(frederik.vonsterneck@nordicflanges.com  / tfn. 08-587 979 00)

Styrelseordförande: Bengt Engström

Nordic Flanges Group AB (publ.)

Herkulesgatan 14

SE-111 52 Stockholm

556674-1749

www.nordicflanges.com

http://nordicflanges.com/nordic-flanges-group/pressmeddelanden/

Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2021, klockan 17.00
 

Nordic Flanges Group AB (publ.) (ISIN SE0001994658) handlas sedan 2007 på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Vår Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB – tfn. 08-503 015 50 – CA@mangold.se

Prenumerera