Delårsrapport januari – juni 2019

Report this content

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

 • SRK Consulting anlitas för en översiktlig studie av expansionspotentialen i Väsmanfältet.
 • Undersökningstillstånd för Ludvikafältet nr 1 beviljas av Bergsstaten
 • Golder Associates meddelar att studien blir cirka en dryg månad försenad.
 • En kortfristig låneförbindelse om 10 mkr erhölls från bolagets två största ägare.
 • Timo Lindborg väljs in i styrelsen på årsstämman

Andra kvartalet, 1 april– 30 juni 2019

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,8 mkr (-2,6)
 • Investeringarna under perioden april - juni uppgick till 3,4 mkr (2,6)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,14 SEK (-0,23)

Delårsperiod, 1 januari – 30 juni 2019

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -5,3 mkr (-5,1)
 • Investeringarna under perioden januari – juni uppgick till 8,8 mkr (3,7)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,27 SEK (-0,45)
 • Likvida medel per 30 juni 2019 uppgick till 5,4 mkr (1,0)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget tog upp ett kortfristigt lån om 5 mkr för att stärka rörelsekapitalet.

Den ekonomiska utvärderingen av projektet i Blötberget närmar sig slutet och marknaden fortsätter att se lovande ut 

Arbetet under kvartalet fokuserades främst på att läsa och kommentera delar av den pågående genomför­barhets­studien i takt med att olika avsnitt levererades som utkast.

Konsultbolaget SRK anlitades för att göra en s.k. scopingstudie över Väsmanfältet. Syftet är att översiktligt bedöma ­ ett lämpligt tillvägagångssätt vid fortsatt pros­pek­tering och utveckling av denna spännande expansionspotential. Ambitionen är att rapporten skall vara klar ungefär samtidigt som genomförbarhetsstudien för Blötberget för att ge en mer komplett bild av hela projektet och sätta in studien för Blötberget i ett större sammanhang.

Under maj och juni genomfördes två undersökningar inom det EU-finansierade forskningsprojektet Smart Exploration där NIO ingår som partner. Dels seismiska mätningar kring Blötberget dels en helikopterburen djuppenetrerande geofysisk undersökning över våra områden. Det skall bli mycket intressant att se vad den här undersökningarna kan avslöja om malmfyndigheterna i området.

Mot slutet av perioden meddelade Golder att arbetet med genomförbarhetsstudien för Blötberget blivit försenat. Initialt var ambitionen att ha ett preliminärt resultat klart under maj månad med en slutrapport senast i juni, men nu angavs månadsskiftet juli/augusti som trolig tidpunkt för avlämnande av rapporten. Ett utkast avseende alla tekniska delar av studien levererades mot slutet av juli men vår interna granskning föranledde önskemål om kompletteringar och justeringar varför ytterligare arbete måste göras. En ny version förväntas vara klar att presenteras för bolaget mot slutet av augusti.

För att säkerställa finansieringen av de sista månadernas arbete med genomförbarhets­studien samt tid för utvärde­ring av denna och kontakter med potentiella investerare erhöll bolaget en kortfristig lånefacilitet från våra två största ägare. Efter att Golder meddelat att studien försenats ytterligare kompletterades lånet med ytterligare fem miljoner från externa långivare. Lånen och faciliteten förfaller till betalning vid utgången av innevarande år.

Marknaden

Under första kvartalet 2019 minskade prisdifferensen mellan olika kvaliteter något medan priset för 62%Fe ökade från USD 70.t till USD 90/t. Dessa trender höll i sig under andra kvartalet och priset för 62% nådde en oväntat hög nivå kring USD 120/ton, samtidigt som differensen fortsatte att sjunka från USD 10 per procentenhet järn och ton till närmare USD 3-4. Terminer på högkvalitativ järnmalm har också börjat stiga betydligt högre än vad som förutsågs för inte så länge sedan. Dessa effekter har alla drivits på av ett väsentligt reducerat utbud från Vale, en av de största producen­terna, som bedöms ha förlorat nära 100 miljoner ton tillgänglig produktion under 2019, samt av väderför­hållanden i Stillahavsregionen som påverkat sjötransporter negativt. Långsiktsprognoser från analyshus förutspår att järnmalms­priset kommer att falla på medellång sikt när leverantörer anpassar sig, men efterfrågan från Kina och övriga Asien kommer att fortsätta att balansera utbudet.

Under perioden juli - augusti började järnmalmspriset att uppvisa mer volatilitet igen. Detta synes indikera, kanske helt riktigt, att priset på standardkvaliteten 62% hade stigit till en för hög nivå tidigare under året och att detta var ohållbart. Även de ansträngda handelsrela­tionerna mellan Kina och USA har börjat få en negativ inverkan som eldat på nedgången. Följaktligen har prisindex fallit 13 procent på en vecka I början av augusti och i mitten av månaden hade priset för standardkvalitet korrigerats till kring 90 USD per ton. Premierna har också fallit till cirka 3 USD per procentenhet järnhalt, vilket ger ett värde för NIOs snitthalt om 69% kring 111 USD per ton plus viss s.k. ”value-in-use premium” på ytterligare cirka 3 USD/t.

Nyheterna att Vale nu har möjlighet att återuppta produktionen I några av sina gruvor som stoppades medan säkerheten i deras avfallsdammar utreddes samt att viss produktion i Kina återupptagits har bidragit till priskorrektionen på marknaden. Många handelshus och analytiker bedömer att prisfallet är temporärt och att marknaden kommer att stabiliseras på en högre nivå om än under de högsta nivåerna tidigare under året. Den allmänna uppfattningen är att högvärdig malm kommer att återfå en viss extra premie när efterfrågan från Asien och andra tillväxtmarknader fortsätter och ansträng­ningarna att minska miljöpåverkan fortsätter.  

Vi ser nu fram mot resultatet av genomförbarhetsstudien. Därefter kommer allt fokus att ligga på att säkra finansie­ringen för att starta upp verksamheten i Blötberget. Med en sund finansiering i ryggen kan vi sedan förverkliga våra planer för hela projekt Ludvika Gruvor.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser.

 Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, via Cisions för offentliggörande tid som ovan.

Dokument & länkar