• news.cision.com/
  • Nordic Iron Ore/
  • Kvalitetssäkring av Nordic Iron Ore AB:s mineralresursberäkning för Blötberget klar för genomförbarhetsstudien

Kvalitetssäkring av Nordic Iron Ore AB:s mineralresursberäkning för Blötberget klar för genomförbarhetsstudien

Report this content

Nordic Iron Ore AB (publ) (“NIO” eller “Bolaget”) har nöjet att meddela att Golder Associates UK Ltd (“Golder”) har genomfört en kontrollgranskning, s.k. ”due diligence review,” av bolagets geologiska modell och mineralresursberäkning för tillgångarna i Blötbergsgruvan. Granskningen och uppdateringen av parametrarna för resursdefinitionerna har bekräftat att tonnaget enligt mineralresursberäkningen från 2017 alltjämt är tillämpbara i den aktuella järnmalmsmarknaden och kan ligga som underlag för den kommande genomförbarhetsstudien.

Nordic Iron Ore är ett gruvutvecklingsbolag, noterat på Nasdaq First North Stockholm, som förbereder återstarten av driften i järnmalmsgruvorna Blötberget och Håksberg samt utvecklingen det mellanliggande Väsmanfältet i Ludvika kommun i Dalarna. För att nå dessa mål har NIO uppdragit åt Golder att slutföra en genomförbarhetsstudie (“Definitive Feasibility Study”) för gruvan i Blötberget, och därvid utveckla och förfina tidigare utfört arbete, med målet att färdigställa studien under första halvåret 2019.

Som en del av genomförbarhetsstudien har Golder utfört en kontrollgranskning av bolagets befintliga mineralresursberäkning. Granskningen inleddes i juli 2018 med att Christiano Santos, s.k. competent person (CP) hos Golder, gjorde ett platsbesök under vilket han fick tillfälle att studera de lokala geologiska förhållandena genom att undersöka borrkärnor, dagbrott och borrkärnlager samt samtala med NIOs personal. Golder kunde vid besöket konstatera att bolagets metoder och rutiner är ändamålsenliga och i överenstämmelse med gängse branschstandard. Därutöver granskade Golder den befintliga geologiska 3D-modellen med tillhörande metoder för ”Resource Estimation”, och kunde bekräfta tillämpbarheten av de halter och tonnage som beräknats 2017 för användning i den pågående genomförbarhetsstudien. De totala Kända och Indikerade resurserna som uppskattats för Blötberget, givet en ekonomisk ”cut-off grade” om 25% Fe, uppgår till 55.07Mt med en halt om 40.7% Fe (Totalt) and 0.5% fosfor.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Dokument & länkar