Nordic Iron Ore AB meddelar positivt utfall av genomförbarhetsstudien för Blötberget

Report this content

Nordic Iron Ore meddelar att resultatet från den genomförbarhetsstudie som konsultbolaget Golder Associates utfört åt bolaget för att påbörja gruvbrytning vid Blötberget har inkommit. Studien visar att goda förutsättningarna finns på plats för en lönsam gruvdrift.

Genomförbarhetsstudien visar bland annat följande:

  • Ett årligt rörelseresultat (EBITDA) om cirka USD 63 miljoner (SEK 596 miljoner) vid full drift.

  • Rörelseresultatet (EBITDA) för projektet uppgår till USD 702 miljoner (SEK 6 640 miljoner)

  • Rörelsemarginalen (EBITDA) uppgår till 44%

  • Återbetalningstiden för investeringarna har beräknats till 5,6 år efter produktionsstart.

  • Beräkningarna har utgått från en produktionskostnad om USD 56,9 per ton produkt med genomsnittlig järnhalt om drygt 69%.

  • Nettonuvärdet före skatt (NPV) diskonterat till 8% ränta uppgår för basalternativet till USD 111 miljoner (SEK 1 050 miljoner) och diskonterat till 4% ränta till USD 219 miljoner (SEK 2 071 miljoner).

  • För basalternativet har projektets internränta IRR beräknats till 15,4% före skatt.

  • Gruvans ekonomiska livslängd beräknas i studien till 12 år.

Beräkningarna har utförts med ett antal alternativa antaganden för den framtida prisutvecklingen för den produkt som kommer att framställas. Basalternativet, som ovanstående siffror avser, utgår från en sammanläggning av långtidsprognoser från flera analyshus och ger en total omsättning för projektet om cirka USD 1 626 miljoner (SEK 15 381 miljoner).

  • Omräkning USD/SEK har skett till kurs 9,46 kronor per USD

Försiktigt grundscenario

Enligt studien kan de totala investeringarna fram till produktionsstart, inklusive cirka USD 25 miljoner i kapitaliserade indirekta kostnader under byggtiden och USD 21 miljoner i säkerhetsmarginal för oförutsedda fördyringar, uppskattas till USD 255 miljoner (2,4 miljarder SEK). I de ekonomiska beräkningarna ökas beloppet med rörelsekapital till totalt USD 261 miljoner.

En studie av detta slag skall fastställa bedömda framtida driftskostnader och investeringar med en säkerhet om plus/minus 15 procent. För att kunna utlova denna säkerhet har Golder baserat studien på antagandet att bolaget investerar i all utrustning och bedriver verksamheten i egen regi. Studien baseras också på traditionell drift med dieseldrivna fordon och malmuppfordring via transportband. Nordic Iron Ores ambition är dock att utvärdera möjligheterna att använda ny, miljövänlig och effektiv teknik i största möjliga utsträckning och därmed även möjliggöra en optimering och effektivisering verksamheten.

Viss osäkerhet råder fortfarande kring omfattning och konsekvenser av tidigare brytning samt status på befintliga underjordsanläggningar. Detta kan fastställas först sedan gruvan tömts på vatten, varför studien avser anläggandet av en ny gruva under den befintliga. Därmed har potentialen i de historiska områdena lämnats utanför beräkningarna.

Som en följd av studien kan delar av mineraltillgångarna klassificeras som mineralreserver (malm). Resultatet blir att 34 Mt nu klassificeras som mineralreserver av totala mineraltillgångar om 55 Mt i Blötberget. Att mineraliseringen är öppen mot djupet samt möjliga tillskott från den befintliga gruvan och historiska brytningsområden indikerar goda möjligheter till att utöka gruvans livslängd. Nordic Iron Ores planer att på sikt även utveckla Väsmanfyndigheten medför även det god tillväxtpotential.

Ovanstående innebär att studien kan ses som ett relativt försiktigt grundscenario som visar utfallet när vissa osäkerhetsmoment har eliminerats. De antaganden som görs i studien kommer att vidareutvecklas och preciseras under den följande detaljprojekteringen och det fortsatta samarbetet med utvalda tjänste- och maskinleverantörer. Bolagets förhoppning är att det fortsatta förberedelsearbetet skall resultera i ytterligare förbättrade förutsättningar i form av exempelvis ökade malmreserver, tidigare produktionsstart och lägre investeringsbelopp.

– Studien visar att det finns goda förutsättningar för gruvdrift vid Blötberget. Den visar att gruvdriften i Blötberget ska kunna bedrivas med god rörelsemarginal (EBITDA) och därmed tåla svängningar i världsmarknadspriserna, vilket är av stor vikt. Med genomförbarhets­studien som grund arbetar vi nu vidare med förberedelsearbetet och ser med tillförsikt fram mot att, tillsammans med framtida leverantörer och regionen runt Ludvika, utveckla Blötbergsprojektet och i förlängningen förverkliga våra ambitioner med Ludvika Gruvor, säger Nordic Iron Ores VD Lennart Eliasson.

Finansiering av genomförandet

Huvudsyftet med den definitiva genomförbarhetsstudien är att kvalificera projektet för byggfinansiering. Nordic Iron Ore fortsätter att utvärdera olika finansieringsalternativ och har initierat olika aktiviteter för att säkerställa en optimal kombination av skuld och eget kapital för projektet.

En sammanfattning av rapporten kommer inom en snar framtid att publiceras på bolagets hemsida. Ett pressmeddelande kommer att sändas ut när detta skett.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser.

 Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, via Cisions för offentliggörande tid som ovan.

Dokument & länkar