Nordic Iron Ore AB säkrar finansiering om 20,9 MSEK

Report this content

Nordic Iron Ore AB (”Nordic Iron Ore” eller ”Bolaget”) har beslutat att uppta lån om totalt 20,9 MSEK. Motivet är att tillföra rörelsekapital för att utvärdera alternativa finansieringsmöjligheter samt fortsatt projekteringsarbete.

Som tidigare annonserats erhöll Nordic Iron Ore under november 2020 ett mycket positivt resultat från optimeringsstudien för projektet i Blötberget. Baserat på denna studie har diskussioner inletts rörande projektets långsiktiga finansiering.

– Järnmalmsmarknaden är mycket stark, inte minst gällande efterfrågan på den högvärdiga produkt som vi kommer att producera. Dessa handlas nu till historiskt höga priser, vilket är viktigt med tanke på de förhandlingar om finansiering vi för, säger Tomas Olofsson, styrelseordförande i Nordic Iron Ore AB.

 Lånen ger Bolaget förbättrade möjligheter att påbörja projekteringsarbeten inför byggstart, parallellt med arbetet att utvärdera olika finansieringsmöjligheter slutförs.

10,5 MSEK utgörs av en lånefacilitet från Bolagets huvudägare Bengtssons Tidnings AB och Ludvika Holding AB samt bolagets styrelseledamot Timo Lindborg via bolag.

10,4 MSEK utgörs av två lån från Kopparinvest AB samt Fredrik Lundgren vilka ger långivarna rätt att konvertera sina fordringar till aktier i Bolaget, varav 5,4 MSEK erläggs genom kvittning av ett tidigare upptaget kortfristigt lån från juli 2020 inklusive ränta. Sammantaget tillförs Nordic Iron Ore således ett nettobelopp om 15,0 MSEK.

Sammanfattning av villkor för lån med rätt till konvertering:

  • Låneavtal om totalt 10,4 MSEK
  • Lånen löper med en årlig ränta om 5 procent.  
  • Lånen löper till och med den 30 september 2021.
  • Lånen kan på förfallodagen konverteras till aktier i Bolaget, till en förhandsbestämd kurs om 3,0 SEK per aktie.
  • För det fall Bolaget genomför en emission under löptiden ska, om möjlighet finns, hela eller delar av lånebeloppet erbjudas kvittas till samma teckningskurs som i föreliggande emission.

Sammanfattning av villkoren för lånefaciliteten:

  • Låneavtal om totalt 10,5 MSEK
  • Lånen löper med en årlig ränta om 8 procent på utnyttjat belopp. 
  • Lånen löper till och med den 30 september 2021.

Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för lånen är marknadsmässiga.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00). Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande tid som ovan.

Prenumerera

Dokument & länkar