Den andra teckningsperioden för teckningsoptioner i Confidence inleds den 1 december

Report this content

Confidence International AB (under namnändring till Nordic LEVEL Group AB), (”Bolaget”) meddelar att den andra teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 inleds på onsdag den 1 december och pågår fram till den 31 december 2021.

Enligt villkoren för de båda serierna teckningsoptioner ger en option rätt att teckna en aktie i Confidence International AB för kursen 1,23 SEK. Villkoren säger vidare att om bolaget genomför en nyemission görs en omräkning av teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Formeln för omräkningen innehåller följande faktorer: antal aktier före emissionen (56,7 miljoner), antal nya aktier i emissionen (12,6 miljoner), teckningskurs för ny aktie (2,00 SEK) samt aktiens snittkurs under teckningsperioden för emissionen (1-15 december 2021). För närmare detaljer om hur omräkningen görs, se villkoren för TO3 respektive TO4, vilka finns publicerade på Bolagets hemsida.

Efter att teckningsperioden för nyemissionen har löpt ut den 15 december kommer aktiens snittkurs under perioden att räknas ut och de omräknade optionsvillkoren kommer att publiceras via ett pressmeddelande och på Bolagets hemsida senast den 18 december 2021.

Innehavare av teckningsoptioner som önskar utnyttja sina optioner kan anmäla detta till sin bank eller förvaltare när som helst under teckningsperioden för optionsinlösen, 1-31 december 2021, men eftersom omräkningen av optionsvillkoren kommer att fastställas först efter den 15 december 2021 kommer teckningskurs och antalet tecknade aktier innan detta datum att vara preliminära, för att slutligen fastställas efter den 15 december. Likviddag för utnyttjande av teckningsoptioner och leverans av tecknade aktier kommer att vara efter teckningsperiodens utgång den 31 december 2021.

Styrelsen i Confidence International AB

För ytterligare information:

Thomas Lundin, VD
Tel 08-620 82 00 
E-post: Thomas.lundin@confidence.com

Mikael Behm, CFO
Tel 08-620 82 00 
E-post: Mikael.behm@confidence.se

Confidence - Securing People and Assets

En av marknadens mest expansiva och moderna säkerhetsaktörer med balans mellan människa och teknik för att möjliggöra kundernas bästa och marknadens behov av utveckling och digitalisering. Koncernen grundades 1989 och har idag ca 300 anställda och finns representerade i Norden. Confidence erbjuder heltäckande säkerhetslösningar för människor och tillgångar genom tre samverkande, kompletterande och framförallt balanserade divisioner Advisory | Technology | Operations. Koncernen har en unik sammansättning av kompetenser och expertis som täcker hela säkerhetssegmentet. Confidence International AB (publ.), ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. [ CONF ]. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Taggar: