Kallelse till årsstämma i Nordic LEVEL Group AB

Report this content

Aktieägarna i Nordic LEVEL Group AB, org. nr. 556291–7442 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma. 

Tidpunkt: Fredag, 20 maj 2022, klockan 14.00

Plats: Nordic LEVEL Group AB, Vasagatan 12 C, 172 67 Sundbyberg

ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 maj 2022, och
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Nordic LEVEL Group AB, Vasagatan 12 C, 172 67 Sundbyberg, eller per telefon 08-620 82 00 eller per fax 08-620 82 99 eller per e-post: info@nordiclevelgroup.com, senast måndagen den 16 maj 2022.

I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer och, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och eventuella biträden. Antal biträden får högst vara två. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 12 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 16 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som avser närvara genom ett eller flera ombud ska tillse att sådant ombud till stämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före stämman.

FULLMAKTSFORMULÄR

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, https://nordiclevelgroup.com/, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Utseende av protokollförare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Godkännande av dagordning
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernberättelse
 9. Beslut i fråga om:
  1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i Bolagets styrelse
 11. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvode
 12. Val av styrelseledamöter och revisor
 13. Beslut om ändring av bolagsordningen
 14. Stämmans avslutande

FÖRSLAG

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Nomineringskommittén föreslår Gerth Svensson som ordförande för stämman.

Punkt 9 b – Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade vinstmedel om 38 178 tkr överförs i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Punkt 13 – Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet i § 4 och antalet aktier i § 5.

Nuvarande lydelse:

§ 4. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

§ 5. Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 stycken och högst 120 000 000 stycken.

Förslag till ny lydelse:

§ 4. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.

§ 5. Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 stycken och högst 160 000 000 stycken.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Verkställande direktören, styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på adress enligt nedan.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor; Nordic LEVEL Group AB, Esplanaden 3 B, 172 67 Sundbyberg, samt på bolagets hemsida https://nordiclevelgroup.com/, senast från och med fredag den 29 april 2022. Dessa handlingar sänds även kostnadsfritt med post till aktieägare som så begär med angivande av postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga vid stämman.

Stockholm i april 2022

Nordic LEVEL Group AB

Styrelsen

För ytterligare information:

Thomas Lundin,
VD och Koncernchef Nordic LEVEL Group

Tel 08 620 82 00
thomas.lundin@nordiclevelgroup.com 

Nordic LEVEL Group - Enabling our clients to live a levelled life

Nordic LEVEL Group är en förvärvsdriven koncern som utvecklar och integrerar bolag, med exponering mot säkerhetssektorn. Koncernen är en helhetsleverantör av tillförlitliga och moderna trygghets- och säkerhetslösningar samt tjänster. Verksamheten bedrivs genom koncernens dotterbolag på den nordiska marknaden. Koncernens är verksam inom tre kärnområden: Advisory, Technology och Operations. Koncernens mål är att öka både den upplevda och faktiska säkerheten i samhället, särskilt fokusera på samhällskritisk verksamhet samt säkerställa att dess kunder ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, trots ovanliga utmaningar. Bolaget grundades 1989 och har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.nordiclevelgroup.com

Nordic LEVEL Groups aktie handlas under kortnamnet LEVEL på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Taggar: