Kallelse till extra bolagsstämma i Confidence International AB

Report this content

Aktieägarna i Confidence International AB (publ.), org. nr. 556291–7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma.

Tidpunkt:       Fredag 19 november 2021, klockan 10.00

Plats:             Confidence International AB (publ.), Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg.

ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 11 november 2021, och
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Confidence International AB, Esplanaden 3 B, 172 67 Sundbyberg, eller per telefon 08-620 82 00 eller per fax 08-620 82 99 eller per e-post: info@confidence.se, senast 17 november 2021.

I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer och, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och eventuella biträden. Antal biträden får högst vara två. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB per den 11 november 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 15 november 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som avser närvara genom ett eller flera ombud ska tillse att sådant ombud till stämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före stämman.

FULLMAKTSFORMULÄR

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.confidence.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Utseende av protokollförare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Godkännande av dagordning
 8. Beslut om ändring av bolagsordningen
 9. Beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
 10. Beslut om ändring av styrelsearvoden
 11. Stämmans avslutande

FÖRSLAG

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman antar en ny bolagsordning där Confidence International Aktiebolag byter företagsnamn till Nordic LEVEL Group AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Verkställande direktören, styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

Punkt 9 – Beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission av högst 12 595 703 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 12 595 703 kronor. Bolaget har för avsikt att ingå garantiavtal med garanter i syfte att säkerställa emissionen.

Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. För en (1) befintlig aktie, erhålls två (2) teckningsrätter. Nio (9) teckningsrätter berättigar till en teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 26 november 2021. För varje tecknad aktie ska erläggas 2 kronor. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckning av de nyemitterade aktierna med stöd av företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 1 december 2021 till och med den 15 december 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt ska äga rum. Sådan eventuell tilldelning ska ske till de som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, oavsett om tecknaren var aktieägare vid beslutet eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till den företrädesrätt som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt ska ske under tiden från och med den 1 december 2021 till och med den 15 december 2021. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning av aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontakt senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter den tid som anges ovan och betalning för sådana tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga dels tiden för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det av nyemissionen registrerats vid Bolagsverket.

Verkställande direktör, styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, Euroclear eller annars av formella skäl.

Punkt 10 – Beslut om ändring av styrelsearvoden

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra styrelsens arvode på så sätt att någon ersättning för arbetet i utskotten inte ska utgå utöver ordinarie styrelsearvode beslutat på bolagets årsstämma den 28 maj 2021.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på adress enligt nedan.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor; Confidence International AB, Esplanaden 3 B, 172 67 Sundbyberg, samt på bolagets hemsida www.confidence.se, senast från och med 5 november 2021. Dessa handlingar sänds även kostnadsfritt med post till aktieägare som så begär med angivande av postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga vid stämman.

Stockholm i oktober 2021

Confidence International AB

Styrelsen

För ytterligare information:

Thomas Lundin,
VD och Koncernchef Confidence

Tel 08 620 82 00

Taggar: