Nordic LEVEL Group offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

Report this content

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I NORDIC LEVEL GROUP AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB (”LEVEL” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemissionen av units med företrädesrätt för LEVELs aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 24 april 2023 med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 25 maj 2023. Totalt tecknades 12 231 832 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 44,2 procent av Företrädesemissionen, och 3 745 276 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 13,5 procent av Företrädesemissionen. Resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande 6 164 420 units eller 22,3 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget. LEVEL tillförs därmed cirka 66,4 MSEK före emissionskostnader, vilket stärker balansräkningen och möjliggör fortsatta tillväxtsatsningar, såväl organiskt som via kompletterande förvärv, samt återbetalning av den bryggfinansiering Bolaget upptagit från Erik Penser Bank för att påbörja dessa åtgärder innan Företrädesemissionens genomförande.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 19 juni 2023 och det slutliga utfallet visar att nyemissionen tecknades till cirka 36,7 MSEK med stöd av uniträtter och cirka 11,2 MSEK utan stöd av uniträtter. Ett administrativt förbiseende har resulterat i att en del av de uniträtter som av vissa teckningsåtagare avsågs utnyttjas för teckning av units avyttrades via automatiskt förfarande. Dessa teckningsåtagare har därför tecknat units utan företräde, vilket motsvarar deras andelar i Företrädesemissionen. Resterande del, motsvarande cirka 18,5 MSEK har tecknats av emissionsgaranter i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal.

Varje unit består av tre (3) aktier, en (1) vidhängande teckningsoption av serie 2023/2024:1 och en (1) vidhängande teckningsoption av serie 2023/2025:1. I Företrädesemissionen emitteras 22 141 528 units bestående av 66 424 584 aktier, 22 141 528 teckningsoptioner av serie 2023/2024:1 och 22 141 528 teckningsoptioner av serie 2023/2025:1.

Varje teckningsoption av serie 2023/2024:1 som utges i Företrädesemissionen utges vederlagsfritt och ger innehavaren rätt att, under perioden 14 – 28 juni 2024, för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i LEVEL till en fast teckningskurs uppgående till 1,10 SEK. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0020356160 och kommer att upptas till handel vid Nasdaq First North Growth Market.

Varje teckningsoption av serie 2023/2025:1 som utges i Företrädesemissionen utges vederlagsfritt och ger innehavaren rätt att, under perioden 10 – 24 juni 2025, för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i LEVEL till en fast teckningskurs uppgående till 1,65 SEK. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0020356178 och kommer att upptas till handel vid Nasdaq First North Growth Market.

Detta innebär att LEVEL, vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner, kan komma att tillföras ytterligare cirka 60,1 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter inom ramen för Företrädesemissionen har skett i enlighet med de principer som anges i EU-tillväxtprospektet som offentliggjordes den 1 juni 2023. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare. Units skall betalas i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan.

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 66 424 584,00 SEK, från 118 352 481,00 SEK till 184 777 065,00 SEK, genom utgivande av 66 424 584 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 118 352 481 till 184 777 065 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt på 35,9 procent i röster och kapital.

För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i LEVEL kommer antalet aktier att öka med ytterligare 44 283 056 till totalt 229 060 121 aktier och aktiekapitalet att öka med 44 283 056,00 SEK till totalt 229 060 121,00 SEK. Utspädningseffekten, för den händelse Företrädesemissionen och vidhängande teckningsoptioner tecknas fullt ut, uppgår till cirka 48,3 procent.

Handel med betald tecknad unit (BTU) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske omkring vecka 27, 2023.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till LEVEL i samband med nyemissionen och Foyen Advokatfirma KB är legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta

Jörgen Lundgren, VD
Tel: +46 8 620 82 08
E-post: Jorgen.lundgren@nordiclevelgroup.com

LEVELs Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. 

LEVEL i korthet:

Nordic LEVEL Group är en svensk säkerhetskoncern verksam på hela säkerhetsmarknaden som levererar kompletta helhetslösningar. Huvuddelen av tjänsterna levereras i egen regi men som stöd finns ett partnernätverk med kompletterande spetskompetens. System och produkter tillhandahålls från utvalda samarbetspartners och tillverkare vilka anpassas efter kundernas specifika behov. Bolaget tillhandahåller även beredskap dygnet runt, larmcentrals- och SOC-tjänster samt service och support. LEVELs prioriterade målgrupper är samhällsbärande organisationer, kritisk infrastruktur, samt större offentliga och privata kunder där säkerhet är en prioriterad och viktig del av den dagliga verksamheten. Befintliga kunder finns framför allt inom segmenten kritisk infrastruktur, fastighet, transport, offentlig sektor, industri- och tjänsteföretag samt inom hotell och evenemangsbranschen. Utöver detta levererar LEVEL även tjänster till privatpersoner.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i LEVEL. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av LEVEL för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. 

Taggar: