Nordic LEVEL Group slutför förvärvet av Corepart – en ledande innovatör i säkerhetsbranschen

Report this content

Nordic LEVEL Group AB (”LEVEL”) har idag tecknat avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i säkerhetsbolaget Corepart AB (”Corepart”). I enlighet med den avsiktsförklaring som pressmeddelades den 3 februari 2022 slutförs nu förvärvet av Corepart som är en ledande innovatör i säkerhetsbranschen och driver aktivt digitaliseringen av säkerhetsbranschen. LEVEL ser stora möjligheter med Coreparts tjänstebaserade affärsmodell Security-as-a-Service som med transparenta, flexibla och intelligenta lösningar ökar tryggheten i samhället. Genomförandet av affären är villkorat av godkännande på en extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma publiceras inom kort, stämman kommer genomföras tre veckor efter kallelse.

Idag har aktieöverlåtelseavtal tecknats där Nordic LEVEL Group AB förvärvar 100 procent av aktierna i Corepart som är ett snabbväxande och lönsamt bolag och en innovatör inom säkerhetsbranschen. Förvärvet av Corepart är för LEVEL en satsning på framtiden med moderna otraditionella säkerhetslösningar, något som kommer bli allt viktigare för att vara relevant för kunder och för att attrahera nya medarbetare. LEVEL som är en helhetsleverantör av tillförlitliga trygghets- och säkerhetslösningar och tjänster breddar och förstärker genom förvärvet sin kapacitet ytterligare. 

Den starkt växande nordiska säkerhetsmarknaden drivs till stor del av digitalisering och ökad otrygghet i samhället. LEVEL tar en aktiv del i förändringsarbetet och digitaliseringsprocessen för att säkra att kunderna får del av utvecklingen och kan fatta väl underbyggda beslut för framtiden. 

Corepart omsatte det brutna räkenskapsåret 2020/21 med bokslut 2021-04-30 ca 54 MSEK med en EBITDA-marginal på ca 11 procent. Bolaget växer kraftigt under räkenskapsåret 2021/22 och förväntas i årsbokslutet 2022-04-30 redovisa en omsättning på ca 67 MSEK och en EBITDA-marginal på ca 13 procent. Efter godkännande på en extra bolagsstämma under första halvan av maj kommer förvärvet att bidra positivt till LEVELs rörelsemarginal och operativa kassaflöden från det andra kvartalet 2022 och framåt. 

Köpeskillingen för förvärvet utgörs av ca 69 MSEK vid tillträdet, varav 20 MSEK i kontanter och resterande ca 49 MSEK i nyemitterade aktier till kursen 2,80 SEK, samt två stycken tilläggsköpeskillingar om vardera ca 23 MSEK att utbetalas under 2023 och 2024, villkorade av att Bolaget uppnår bestämda resultatmål. Tilläggsköpeskillingarna kommer erläggas i form av 50 procent kontanter och 50 procent nyemitterade aktier. Om de bestämda resultatmålen för 2023 och 2024 uppnås kommer den totala köpeskillingen att uppgå till ca 114 MSEK, motsvarande ca 104 MSEK på skuldfri basis, varav ca 71 MSEK kommer att utgöras av nyemitterade aktier.

”Corepart är ett viktigt steg i LEVELs tillväxtresa och vår ambitiösa förvärvsagenda har tagit fart och vår vision att bli Nordens främsta leverantör av heltäckande kritiska trygghets- och säkerhetslösningar kommer allt närmare. Transformeringen mot en tjänstebaserad affärsmodell med stor del återkommande intäkter har sedan starten varit en strategisk prioritet för LEVEL och något vi kommer utveckla tvärs koncernen. Vi genomlyser alltid förvärv efter processer och lösningar som gör koncernen starkare och mer kvalificerad. Med Corepart förstärker vi TeamLEVEL med ett fokuserat team, starka relationer med underentreprenörer och tekniska partners. Jag ser fram emot att välkomna våra nya medarbetare och kunder”, säger Thomas Lundin, VD och koncernchef LEVEL.

”Vi är mycket glada över att bli en del av en ledande svensk säkerhetskoncern som LEVEL. Jag är övertygad om att LEVELs kompletta utbud, geografiska räckvidd och erfarenheter från hela säkerhetsbranschen kommer att innebära spännande tillväxtmöjligheter och påskynda Coreparts utveckling. Vår gemensamma målsättning att modernisera säkerhetsbranschen och vårt fokus på Security-as-a-Service erbjuder kunderna att förnya säkerhetslösningen regelbundet under avtalstiden och aldrig fastna i proprietära system eller föråldrade lösningar”, säger David Berndt, Grundare och Styrelseordförande, Corepart.

För ytterligare information:

Thomas Lundin,
VD och Koncernchef Nordic LEVEL Group

Tel 08 620 82 00
thomas.lundin@nordiclevelgroup.com 

Nordic LEVEL Group - Enabling our clients to live a levelled life

Nordic LEVEL Group är en förvärvsdriven koncern som utvecklar och integrerar bolag, med exponering mot säkerhetssektorn. Koncernen är en helhetsleverantör av tillförlitliga och moderna trygghets- och säkerhetslösningar samt tjänster. Verksamheten bedrivs genom koncernens dotterbolag på den nordiska marknaden. Koncernens är verksam inom tre kärnområden: Advisory, Technology och Operations. Koncernens mål är att öka både den upplevda och faktiska säkerheten i samhället, särskilt fokusera på samhällskritisk verksamhet samt säkerställa att dess kunder ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, trots ovanliga utmaningar. Bolaget grundades 1989 och har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.nordiclevelgroup.com

Nordic LEVEL Groups aktie handlas under kortnamnet LEVEL på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Corepart är ett viktigt steg i LEVELs tillväxtresa och vår ambitiösa förvärvsagenda har tagit fart och vår vision att bli Nordens främsta leverantör av heltäckande kritiska trygghets- och säkerhetslösningar kommer allt närmare.
Thomas Lundin, VD och koncernchef LEVEL