Nordic Paper Bokslutskommuniké januari – december 2020

Report this content

Kvartalsresultat oktober - december

 • Nettoomsättningen minskade med 9% till MSEK 670 (738), exklusive valutaeffekter var minskningen 3%

 • EBITDA uppgick till MSEK 144 (65), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 21,4% (8,8)

 • Underhållsstoppet i Bäckhammar påverkade kvartalets rörelseresultat negativt med MSEK 9 (57)

 • Kvartalets kostnader för börsnoteringen uppgick till MSEK 2 (-)

 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 113 (40), motsvarande en rörelsemarginal om 16,8% (5,4)

 • Periodens resultat uppgick till MSEK 75 (32)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var MSEK 17 (14)

 • Resultat per aktie uppgick till SEK 1,13 (0,48*)

 • Avkastning på operativt kapital var 26,9% (39,4)

 • Nordic Paper noterades på Nasdaq Stockholm den 22 oktober

 • Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 2,00 per aktie, vilket motsvarar ett totalt belopp om MSEK 134

 

nyckeltal

2020

2019 2020 2019
MSEK Kv4 Kv4 Δ, % Helår Helår Δ, %
Nettoomsättning 670 738 -9 2 903 3 231 -10
EBITDA 144 65 119 458 629 -27
EBITDA-marginal, % 21,4 8,8 15,8 19,5
Rörelseresultat 113 40 182 348 530 -34
Rörelsemarginal, % 16,8 5,4 12,0 16,4
Periodens resultat 75 32 134 258 414 -38
Resultat per aktie, SEK 1,13 0,48* 3,85 6,19*
Kassaflöde från den löpande verksamheten 17 14 24 352 451 -22
Avkastning på operativt kapital 12m, % 26,9 39,4 26,9 39,4
Nettoskuld/EBITDA 12m, multipel** 1,6 -0,0 1,6 -0,0
Försäljningsvolym, kton 64 61 4 267 272 -

* Omräknade för den split av bolagets stamaktier, 1 400:1, som beslutades på extra bolagsstämma den 1 oktober 2020.
** Negativt värde vid nettokassa

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niclas Eriksson, CFO
Tel: +46 705 654 257
E-post: niclas.eriksson@nordic-paper.com

Ingrid Östhols, IR
Tel: +46 721 810 867
E-post: ingrid.osthols@nordic-paper.com

 

Denna information är insiderinformation som Nordic Paper Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2021 kl. 07.30 CET.
 

Nordic Paper är en skandinavisk specialpappersproducent, som tillverkat högkvalitativt papper sedan 1800-talet. Vi är en ledande leverantör av kraftpapper och naturligt fettresistent livsmedelspapper. Våra produkter är baserade på förnyelsebara skogsråvara från lokala skogar. Från våra fyra skandinaviska pappersbruk levererar vi till kunder i över 70 länder. Nordic Paper hade 2020 intäkter om cirka MSEK 2 900, cirka 630 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.nordic-paper.se

Prenumerera