Nordic Paper Delårsrapport januari-juni 2021

Report this content

Kvartalsresultat april - juni

  • Nettoomsättningen ökade med 3% till MSEK 790 (767), exklusive negativa valutaeffekter var ökningen 10%
  • Under kvartalet beslutade bolaget att upphöra med massaproduktionen vid anläggningen i Säffle under året och med anledning av beslutet gjordes en avsättning för engångskostnader om MSEK 76 kopplade till återställning av byggnader och mark
  • EBITDA uppgick till MSEK 84 (154). Exklusive avsättningen för kostnader om MSEK 76 för återställning av byggnader och mark i Säffle uppgick justerad EBITDA till MSEK 160 (154)
  • EBITDA-marginalen uppgick till 10,7% (20,1) och justerad EBITDA-marginal uppgick till 20,3% (20,1)
  • Justerat rörelseresultat uppgick till MSEK 131 (128), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 16,6% (16,7)
  • Periodens resultat uppgick till MSEK 35 (93)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var MSEK 134 (193)
  • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,53 (1,39*)
  • Avkastning på operativt kapital var 18,4% (33,7)
  • Försäljningsvolymen ökade med 7% till 74 kton (69)

nyckeltal

MSEK 2021
Kv2
2020
Kv2
Δ, % 2021  Jan-jun 2020   Jan-jun Δ, % R 12 m 2020
Helår
Nettoomsättning 790 767 3 1 562 1 593 -2 2 872 2 903
EBITDA 84 154 -45 219 328 -33 348 458
Justerad EBITDA 160 154 4 295 328 -10 424 458
EBITDA-marginal, % 10,7 20,1 14,0 20,6 12,1 15,8
Justerad EBITDA-marginal, % 20,3 20,1 18,9 20,6 14,8 15,8
Justerat rörelseresultat 131 128 2 237 276 -14 309 348
Justerad rörelsemarginal, % 16,6 16,7 15,2 17,3 10,8 12,0
Periodens resultat 35 93 -62 116 215 -46 159 258
Resultat per aktie, kr 0,53 1,39* 1,74 3,22* 2,38 3,85
Kassaflöde från den löpande verksamheten 134 193 -31 180 190 -5 293 352
Avkastning på operativt kapital 12m, % 18,4 33,7 18,4 33,7 18,4 26,9
Nettoskuld/EBITDA 12m, multipel** 2,1 -0,0 2,1 -0,0 2,1 1,6
Försäljningsvolym, kton 74 69 7 149 142 5 274 267

* Omräknat för den split av bolagets stamaktier, 1 400:1, som beslutades på extra bolagsstämma den 1 oktober 2020.

** Negativt värde vid nettokassa
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niclas Eriksson, CFO
Tel: 0705 654 257
E-post: niclas.eriksson@nordic-paper.com

Henrik Essén, Head of Strategy and IR
Tel: 0730 573 801
E-post: henrik.essen@nordic-paper.com

 

Denna information är sådan som Nordic Paper Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2021 kl. 07.30 CET.

Nordic Paper är en skandinavisk specialpappersproducent, som tillverkat högkvalitativt papper sedan 1800-talet. Vi är en ledande leverantör av kraftpapper och naturligt fettresistent livsmedelspapper. Våra produkter är baserade på förnyelsebara skogsråvara från lokala skogar. Från våra fyra skandinaviska pappersbruk levererar vi till kunder i över 70 länder. Nordic Paper hade 2020 intäkter om cirka MSEK 2 900, cirka 630 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.nordic-paper.se