Nordic Paper Delårsrapport januari-september 2021

Report this content

Kvartalsresultat juli - september

  • Nettoomsättningen ökade med 11% till MSEK 711 (639), exklusive valutaeffekter var ökningen 12%
  • EBITDA uppgick till MSEK 15 (-13) motsvarande en EBITDA-marginal om 2,1% (-2,0)
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK -14 (-40), motsvarande en rörelsemarginal om -1,9% (-6,3%)
  • Periodens resultat uppgick till MSEK -17 (-32)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var MSEK 153 (144)
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,25 (-0,49**)
  • Avkastning på operativt kapital var 20,9% (20,9)
  • Försäljningsvolymen ökade med 2% till 62 kton (61)

Väsentliga händelser efter balansdagen

  • Nordic Papers styrelse har som kommunicerats i gårdagens pressmeddelande beslutat att skjuta på ett möjligt investeringsbeslut rörande den inledande delen i en expansion av produktionsanläggningen i Bäckhammar till dess att ett produktionstillstånd för hela expansionen erhållits och villkor kopplade till detta tillstånd är klarlagda. Bolaget bedömer att ett nytt produktionstillstånd kan komma att erhållas tidigast i början av 2023.

nyckeltal

MSEK 2021
Kv3
2020
Kv3
Δ, % 2021Jan-sep 2020Jan-sep Δ, % R 12 m 2020
Helår
Nettoomsättning 711 639 11 2 273 2 233 2 2 944 2 903
EBITDA 15 -13 234 314 377 458
Justerad EBITDA* 15 -13 310 314 453 458
EBITDA-marginal, % 2,1 -2,0 10,3 14,1 12,8 15,8
Justerad EBITDA-marginal, % * 2,1 -2,0 13,6 14,1 15,4 15,8
Rörelseresultat -14 -40 148 235 260 348
Justerat rörelseresultat* -14 -40 224 235 336 348
Rörelsemarginal, % -1,9 -6,3 6,5 10,5 8,8 12,0
Justerad rörelsemarginal, % * -1,9 -6,3 9,8 10,5 11,4 12,0
Periodens resultat -17 -32 100 182 175 258
Resultat per aktie, kr -0,25 -0,49** 1,49 2,73** 2,62 3,85
Kassaflöde från den löpande verksamheten 153 144 333 334 360 352
Avkastning på operativt kapital 12m, % 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 26,9
Nettoskuld/EBITDA 12m, multipel*** 1,7 -0,3 1,7 -0,3 1,7 1,6
Försäljningsvolym, kton 62 61 2 211 203 4 275 267

* Justerat för den avsättning som gjordes under andra kvartalet 2021 om MSEK 76 kopplad till återställning av byggnader och mark i Säffle

** Omräknat för den split av bolagets stamaktier, 1 400:1, som beslutades på extra bolagsstämma den 1 oktober 2020.

*** Negativt värde vid nettokassa

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niclas Eriksson, CFO
Tel: 0705 654 257
E-post: niclas.eriksson@nordic-paper.com

Henrik Essén, Head of Strategy and IR
Tel: 0730 573 801
E-post: henrik.essen@nordic-paper.com

Denna information är sådan som Nordic Paper Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 07.30 CET.

Nordic Paper är en skandinavisk specialpappersproducent, som tillverkat högkvalitativt papper sedan 1800-talet. Vi är en ledande leverantör av kraftpapper och naturligt fettresistent livsmedelspapper. Våra produkter är baserade på förnyelsebar skogsråvara från lokala skogar. Från våra fyra skandinaviska pappersbruk levererar vi till kunder i över 70 länder. Nordic Paper hade 2020 intäkter om cirka MSEK 2 900, cirka 630 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.nordic-paper.se

Prenumerera

Dokument & länkar