Nordic Paper skjuter på möjligt investeringsbeslut för Bäckhammar

Report this content

Nordic Papers styrelse har idag beslutat att skjuta på ett möjligt investeringsbeslut rörande den inledande delen i en expansion av produktionsanläggningen i Bäckhammar till dess att ett produktionstillstånd för hela expansionen erhållits och villkor kopplade till detta tillstånd är klarlagda. Bolagets nuvarande bedömning är att ett nytt produktionstillstånd kan komma att erhållas tidigast i början av 2023.

Nordic Paper driver sedan 2020 ett arbete för att klarlägga förutsättningar för att utöka produktionen vid anläggningen i Bäckhammar. Expansionsplanen består av tre delar, ett nytt renseri för ökad flexibilitet gällande råvaruanskaffning, miljörelaterade investeringar samt investeringar för ökad massa- och pappersproduktion. Under de senaste månaderna har bolaget arbetat intensivt med förprojektet för den första delen i investeringsplanen, uppförandet av ett nytt renseri. Utkomsten av det genomförda förprojektet är att denna del av investeringsplanen inte når upp till bolagets tidigare antaganden avseende lönsamhet utan är beroende av ökade produktionsvolymer. Detta innebär att för att det ska vara möjligt att fatta ett investeringsbeslut behöver ett nytt produktionstillstånd föreligga och de villkor som kommer med ett nytt produktionstillstånd vara kända.

Bolaget lämnade under tredje kvartalet 2020 in en ansökan om nytt produktionstillstånd för utökad produktion i Bäckhammar till Mark- och miljödomstolen. Bolaget har efter ansökan lämnades in uppmanats att inkomma med tekniska kompletteringar i ärendet i en större omfattning än förväntat. Nordic Paper gör nu bedömningen att ett nytt produktionstillstånd tidigast kan komma att erhållas i början av 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Essén, Head of IR and Strategy                                                    Marie Stenquist, Head of Communication
Tel: 073 057 38 01                                                                                    Tel: 072 518 97 73
E-post:
henrik.essen@nordic-paper.com                                                  E-post: marie.stenquist@nordic-paper.com

Denna information är sådan som Nordic Paper Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl. 19.30 CET.

Nordic Paper är en skandinavisk specialpappersproducent, som tillverkat högkvalitativt papper sedan 1800-talet. Vi är en ledande leverantör av kraftpapper och naturligt fettresistent livsmedelspapper. Våra produkter är baserade på förnyelsebar skogsråvara från lokala skogar. Från våra fyra skandinaviska pappersbruk levererar vi till kunder i över 70 länder. Nordic Paper hade 2020 intäkter om cirka MSEK 2 900, cirka 630 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.nordic-paper.se

Prenumerera