KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC SERVICE PARTNERS HOLDING AB (PUBL)

Datum:          Tisdagen den 10 maj 2016
Tid:                16.00
Plats:             Ranhammarsvägen 20 B, Bromma 

Anmälan till årsstämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 3 maj 2016;

dels anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast måndagen den 9 maj 2016 kl.1200. Anmälan om deltagande på årsstämman skall ske skriftligen till Bolaget på adress Ranhammarsvägen 20 B, 168 67 Bromma, per fax 08‑30 22 60 eller via e-post: info@nspab.com.

Vid anmälan anges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta på årsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn via sin förvaltare i god tid. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 3 maj 2016.

Förslag till dagordning

1.                 Öppnande av stämman.
2.                 Val av ordförande.
3.                 Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.                 Val av en eller två justeringsmän.
5.                 Godkännande av dagordning.
6.                 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.                 Anförande av VD.
8.                 Framläggande och redogörelser enligt följande.
       a)          Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncern­redovisning och koncernrevisionsberättelse.
       b)          Redogörelse av bolagets revisor.
9.                 Beslut om
       a)          fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
       b)          dispositioner beträffande koncernens resultat enligt den fastställda balansräkningen,
       c)          ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
10.              Ordföranden i valberedningen redogör för valberedningens arbete.
11.              Val av styrelse (inklusive antalet ledamöter och val av styrelsens ordförande) och val av revisor.
12.              Beslut om fastställande av arvode åt var och en av styrelseledamöterna och åt revisorn.
13.              Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14.              Beslut om valberedning och val av ledamöter.
15.              Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen.
16.              Övriga frågor.
17.              Stämmans avslutande.

Ordförande vid årsstämman (punkten 2)

Valberedningen föreslår att Jaan Kaber väljs till ordförande vid årsstämman. Valberedningen har bestått av Carl Fredrik Herslow (Long Term AB), ordförande, Jaan Kaber (Förvaltnings AB Bohus Enskilda) och Peter Bahrke.

Punkterna 11, 12 och 14

Mot bakgrund av det pågående offentliga uppköpserbjudande från Etib Holding II AB till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Bolaget har valberedningen beslutat att avstå från att offentliggöra något förslag avseende: Val av styrelse och revisor (punkten 11), Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor (punkten 12) och Beslut om valberedning och val av ledamöter (punkten 14). Valberedningen har informerats om att förslag avseende dessa punkter kommer att läggas fram av Etib Holding II AB senast vid stämman.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkten 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som i huvudsak överensstämmer med beslut som fattades vid årsstämman 2015, innebärande i sammanfattning följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga så att koncernen kan attrahera och behålla skickliga medarbetare. Ersättningen skall utgöras av grundlön och sedvanlig tjänstepension liksom sedvanliga icke-monetära förmåner som företagsbil. Rörlig ersättning skall kunna utgå, dock maximalt med vad som motsvarar 20 % av grundlönen. Avgångsvederlag skall kunna utgå. Styrelsen skall varje år överväga om ett incitamentsprogram skall föreslås bolagsstämman. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i det enskilda fallet finns skäl till det.

Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen (punkten 15)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev. Bemyndigandet skall dock vara begränsat så att det högsta antalet nya aktier (i förekommande fall efter konvertering till aktier av konvertibla skuldebreven) skall sammantaget kunna öka med högst 10 % av antalet utestående aktier av serie B i förhållande till antalet utgivna aktier vid årsstämmans beslut om bemyndigande. Betalning skall ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Motivet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter samt för att kunna stärka Bolagets ekonomiska ställning vid behov. Emission av aktierna eller konvertibla skuldebreven skall ske på marknadsmässiga villkor.

Upplysningar vid stämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Övrigt

I Bolaget finns 12 145 101 aktier, motsvarande 12 148 476 röster, varav 375 av serie A och 12 144 726 av serie B. Aktie av serie A medför rätt till 10 röster per aktie. Aktie av serie B medför rätt till 1 röst per aktie.

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015, revisorns yttrande om tillämpningen av Bolagets riktlinjer för ersättning samt övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga på www.nordicservicepartners.se och på Bolagets kontor (adress ovan) senast från och med den 19 april 2016 och översänds på begäran till de aktieägare som uppger sin postadress. Därutöver finns valberedningens motiverade yttrande och fullmaktsformulär tillgängliga på Bolagets hemsida.

Bromma april 2016

Styrelsen för Nordic Service Partners Holding AB (publ)

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark och en
TGI Fridays restaurang i Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. Sedan februari 2014 är NSP franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) i Sverige och TGI Fridays i Danmark. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se