NSP Holding AB - Fastställda villkor för konvertibelt förlagslån

 Villkoren för NSP Holding AB:s konvertibler har fastställts till:

  • 329 114 st. konvertibler (totalt 5 200 000 kronor)
  • 15,80 kronor konverteringskurs
  • STIBOR 90 + 4,60 procentenheter konvertibelränta

NSP Holding AB:s årsstämma beslutade den 13 maj 2013 att godkänna styrelsens beslut om att uppta ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 5 200 000 kronor, som kan konverteras till aktier av serie B, genom emission av högst 329 114 st. konvertibler, med en löptid från och med 1 oktober 2013 t.o.m. 30 september 2016. Emissionen av konvertiblerna om nominellt 15,80 kronor per styck sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och konvertiblerna erbjuds till företagsledningen, distriktschefer och vissa nyckelpersoner, dock ej till styrelsen.

Konvertiblerna skall tecknas under tiden fr.o.m. 31 maj t.o.m. 14 juni 2013. Betalningen för konvertibler skall kunna ske genom kvittning av konvertibla skuldebrev av serie 2010-2013 som utgavs 2010 och/eller kontant. Emissionskursen för de emitterade konvertiblerna skall vara nominellt belopp.

Konvertering till aktier av serie B kan påkallas under september månad respektive 2014, 2015 och 2016. Konverteringskursen skulle motsvara 125 procent av den för aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholms officiella kurslista noterade genomsnittliga senast betalkursen under perioden fr.o.m. 14 maj t.o.m. 27 maj 2013. Konverteringskursen fastställdes efter mätperioden till 15,80 kronor.

Vid full anslutning kan aktiekapitalet komma att öka med högst 2 369 620 kronor, vilket motsvarar en utspädning med ca 2,7 procent av aktiekapitalet och röstetalet. Emissionen sker för att ge incitament till ökat engagemang hos de teckningsberättigade och för att ersätta de konvertibla skuldebrev som tecknades och tilldelades 2010, vilka löper ut i september 2013.

För frågor på denna rapport kontakta:
Morgan Jallinder, CEO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0708-787 843
Johan Wedin, CFO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0761-262 020

Informationen är sådan som NSP ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2013.

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 730 miljoner kronor och omfattar 57 Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. Bolaget äger också varumärket och rättigheterna till varumärket Taco Bar som omfattar ett 20-tal franchiserestauranger i Sverige. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Dokument & länkar