Euroventures och Nordico går samman - Skapar Nordens ledande aktör i riskkapitalbranschens mellansegment

Euroventures och Nordico går samman - Skapar Nordens ledande aktör i riskkapitalbranschens mellansegment Två av Sveriges ledande aktörer i riskkapitalbranschens mellansegment går samman för att skapa större kritisk massa och därmed ökad konkurrenskraft på den växande nordiska riskkapitalmarknaden. De båda aktörerna, Nordico och Euroventures har genom åren sammantaget investerat i mer än 80 företag och genomfört över 70 avyttringar. Bolagen kompletterar varandra mycket väl kompetensmässigt och har en likartad investeringsinriktning. Båda bolagen investerar i mellanstora företag i de nordiska länderna och investeringsstorleken är densamma: MEUR 5-50 per investering (i eget kapital). Euroventures och Nordico är tillsammans rådgivare åt sju fonder med ett ursprungligt investeringsåtagande uppgående till drygt MEUR 500. Båda aktörerna uppvisar historiska avkastningsnivåer väl över snittet för branschen. I första skedet får samgåendet till följd att ett gemensamt managementbolag och en ny fond skapas. Den nya konstellationen får 16 anställda, varav 12 partners. Sjätte AP-fonden och Dansk Kapitalanlæg är huvudinvesterare i den nya fonden och skjuter initialt till MEUR 50 som grundkapital för nya investeringar. Vid en s k first closing i juni i år förväntas fonden ha ett kapital på cirka MEUR 100. Målsättningen är att därefter attrahera ytterligare svenska och internationella investerare för att skapa en fond på totalt MEUR 200- 300. Den processen beräknas ta 6-12 månader. VD i det sammanslagna bolaget blir Nordicos nuvarande VD, Jan Ohlsson. Euroventures nuvarande VD, Thomas Wernhoff, blir vice VD. Övriga partners är: Stockholm Kristine Cakste, Christian Drougge, Jens Hansson, Jan Samuelson, Niklas Sloutski, Håkan Söderbäck och Martin Tisell Göteborg Per Hallberg och Jerker Sundström Helsingfors Hannu Santasalo Avsikten är att dessutom öppna ett kontor i Köpenhamn för att stärka närvaron på den danska marknaden. Jan Ohlsson: - Genom sammanslagningen av Euroventures och Nordico skapar vi en av de klart ledande aktörerna i mellansegmentet på den nordiska riskkapitalmarknaden. Vi för samman kompletterande industriell och finansiell kompetens samt erfarenhet. Tillsammans bildar vi en effektiv organisation vilket ger en låg förvaltningskostnad för våra investerare. Thomas Wernhoff: - Nordico och Euroventures passar strategiskt mycket väl ihop. Vi har båda lång erfarenhet av företagsutköp och expansionskapitalinvesteringar i mellanstora företag inom såväl tillverknings- som tjänstesektorn. Samgåendet ger oss en större kritisk massa både finansiellt och kompetensmässigt. Detta bör skapa bra affärsmöjligheter i det växande mellansegmentet av riskkapitalmarknaden. För ytterligare information, v g kontakta Jan Ohlsson 08-440 38 10 eller 070-515 69 15 eller Thomas Wernhoff 070-767 75 81. Nordico är ett riskkapitalbolag med fokus på investeringar i mellanstora tjänste- och tillverkningsföretag i Norden. Nordico bidrar med industriell erfarenhet, finansiell kompetens och kapital till företag med engagerade ledningar, stor tillväxtpotential och stabila kassaflöden. Bland Nordicos investerare finns Sjätte AP-fonden, Banc of America Equity Partners, KF, LRF, Lantmännen, Fjärde AP-fonden, FöreningsSparbanken, Sirius International samt KP Pension & Försäkring. Euroventures är ett av Nordens äldsta riskkapitalbolag. Euroventures investeringsfokus är företagsutköp och expansionskapitalinvesteringar i mellanstora nordiska företag. Sedan starten 1985 har Euroventures genomfört 44 portföljinvesteringar och 32 exits. Euroventures har genom åren haft mer än ett 20-tal svenska och internationella investerare, bl a 3i (Atle), BancBoston, Dansk Kapitalanlæg, FöreningsSparbanken och Sjätte AP-fonden. Sjätte AP-fondens uppdrag är att skapa en långsiktigt god avkastning och hålla en tillfredsställande riskspridning, genom att erbjuda små och medelstora svenska tillväxtföretag tålmodigt riskkapital och därigenom bidra till utvecklingen av det svenska näringslivet. Sjätte AP-fonden är inriktat på private equity och har en organisation med fokus på värdeskapande genom aktivt ägande i private equity-fonder. Dansk Kapitalanlæg är ett av Danmarks största investeringsföretag med ett kapital på ca 1,5 miljarder danska kronor. 1,2 miljarder därav har investerats i 71 portföljbolag. Sedan 1984 har Dansk Kapitalanlæg investerat i 166 företag och gjort 95 exits. Dansk Kapitalanlæg är noterat på Köpenhamns Fondbörs. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030401BIT01350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030401BIT01350/wkr0002.pdf

Dokument & länkar