Bokslutskommuniké Nordifagruppen AB

Bokslutskommuniké NORDIFAGRUPPEN AB januari - december 2000 Verksamheten Nordifagruppen genomförde under treårs- perioden 1997-1999 ett omfattande investeringsprogram. Förvärvet av TTL Lörrach var ett aktivt bidrag till struktu-reringen inom branschen. Vidare byggdes anläggningen i Liège, Belgien, ut för att erhålla en modern produktionsapparat. Tillverkningen i Lörrach beslutades att flyttas till Liège, för att skapa ett produktions-centrum i Centraleuropa. Totalt investerades under perioden, i företagsförvärv och i nya produktionsanläggningar i Belgien och Frankrike, ca 110 Mkr. Investeringarna låne-finansierades till största delen. Förväntade synergivinster till följd av produk-tionskoncentrationen i Centraleuropa har ute-blivit. Svårigheterna med att få den flyttade produktionsutrustningen att fungera på avsett sätt underskattades. Under hösten 1999 beslutade styrelsen därför att de delar av produktionen, som fortfarande bedrevs hos TTL, skulle förbli hos TTL. Detta beslut gick i motsatt riktning jämfört med tidigare fattat beslut om produktionskoncentration men var nödvändigt för att säkra tillgången till filt. De mycket stora investeringar som gjorts de senaste åren har inte gett de resultateffekter som förväntats. Redan vid föregående årsskifte, under pågående inkörningsperiod i Belgien, ökade kraven från de belgiska bankerna om amorteringar eller långtgående garantier från moderbolaget trots att det belgiska bolaget hade en tillfredsställande soliditet. Mot bakgrund av den finansiella situationen, uteblivna synergieffekter samt fleråriga svaga resultat, beslöt styrelsen i september 2000 att avyttra samtliga produktionsenheter i koncernen. Jämförelsetal Jämförelsetal med föregående år lämnas ej på grund av att koncernstrukturen är helt annorlunda och jämförelsetal därmed saknar relevans för bedömningen av bolaget. Avyttringar NordiTube Technologies AB Nordifagruppen har under hösten avyttrat 7.300.000 aktier à 2,20 kr/aktie i NordiTube Technologies AB till PRS Rohrsanierung GmbH. Affären gav ett koncernmässigt positivt resultat. Efter försäljningen uppgår Nordifagruppens kapital- och röstandel till ca 36 procent. Nordifa s.a., Liège Den 29 november 2000 försattes det belgiska dotterbolaget i konkurs, sedan förhand-lingarna med de belgiska bankerna miss-lyckats trots att Nordifagruppen erbjöd ett betydande kapitaltillskott. TTL Nordifa France SA Den 18 december 2000 avyttrades det franska dotterbolaget till det italienska bolaget Fratelli Testori S.p.A. Avyttringen gav en mindre vinst såväl i moderbolaget som i koncernen. NORDIFAGRUPPEN AB (publ) Postadress/Address Besöksadress/Visitors Telefon/Phone Telefax/Telefax Internet E-mail Box 612 Kristinebergsvägen +46 35 17 48 00 +46 35 17 48 05 www.nordifa.se info@nordifa.se SE-301 16 HALMSTAD Söndrum NORDIFAGRUPPEN AB (publ) Sid 2 av 5 Rapport januari-december 2000 2001-02-14 Nordifa AB, Nordifa AS och Nordifa Systems Corp Bolagen har den 21 december 2000 avyttrats till Industri-Textil JOB, Kinna. Försäljningen innebar en betydande förlust både för moder-bolag och koncern. Kvarstående produktionsenheter / aktieinnehav per 2000 12 31 Aktieinnehavet samt nettofordringar på Nordifa Industri GmbH, med dotterbolaget TTL Lörrach GmbH, har i bokslutet nedskrivits till noll kronor. Kvarstående aktieinnehav i NordiTube Technologies AB uppgår till 8.180.837 aktier till ett bokfört värde av ca 16 Mkr, motsva-rande ca 1,96 kr/aktie. Avseende både Nordifa Industri GmbH koncernen och aktieinnehavet i NordiTube pågår förhandlingar om försäljning. Det är styrelsens uppfattning att dessa förhandlingar måste vara avslutade inom de närmaste veckorna för att en rekonstruktion av Nordifagruppen skall vara möjlig. Resultat Koncernresultatet uppgick till -88,3 Mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande finansiella poster med -60,5 Mkr. De jämförelsestörande finansiella posterna består av försäljning av aktier samt av konsolidering av NordiTube med 8,6 Mkr, avyttring av dotterbolag med -16,9 Mkr, förlust vid konkurs Nordifa s.a., Belgien med -43,7 Mkr samt övrigt med -8,5 Mkr. Omsättning Omsättningen uppgick till 290,9 Mkr. Dotterbolagens omsättning ingår i resultatet fram till avyttringstillfället. Investeringar Nettoinvesteringarna i kvarvarande verksam-heter uppgick till 0,5 Mkr. Personal Genomsnittligt antal anställda i kvarvarande enheter uppgick till 52 personer, varav utomlands 49. Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick till 24,9 Mkr. Kvarvarande räntebärande skulder uppgick till 74,6 Mkr. Soliditeten för koncernen var negativ. Förutsättningar för fortsatt verksamhet Den extra bolagsstämman den 14 februari 2001 kommer att ta ställning till om bolaget skall försättas i likvidation. Styrelsen har upprättat en s.k. kontrollbalansräkning, som visar att mer än halva aktiekapitalet har förbrukats. Om beslut fattas om att inte gå i likvidation måste det registrerade aktie-kapitalet vara återställt inom åtta månader. Möjligheten för fortsatt verksamhet bygger bland annat på en bedömning om det finns möjlighet att utnyttja bolagets börsplats och det betydande förlustavdrag som finns i bolaget. Förutsättningarna för en rekonstruktion är beroende av samförstånds-lösningar med de svenska bankerna. NORDIFAGRUPPEN AB (publ) Sid 3 av 5 Rapport januari-december 2000 2001-02-14 Legala åtgärder Walloon Government De stora investeringarna som gjordes i Belgien baserades till stor del på att det belgiska bolaget hade beviljats betydande investeringsbidrag från den Wallonska regeringen. Det belgiska bolaget har fullföljt alla förpliktelser för att stödet skulle utbetalas. Den uteblivna utbetalningen är den direkt bidragande orsaken till att det belgiska bolaget försattes i konkurs. På grund härav undersöker Nordifagruppen möjligheterna att vidtaga legala åtgärder mot den Wallonska regeringen. Moderbolaget Nettoomsättningen uppgick till 6,1 Mkr. Resultatet före skatt blev -82,1 Mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande finansiella poster med -79,2 Mkr. De jämförelsestörande finansiella posterna består av resultat vid avyttring av dotterbolag med -16,4 Mkr, förlust vid konkurs Nordifa s.a., Belgien, med -38,6 Mkr, nedskrivning till noll av bokfört värde av aktier samt fordringar i Nordifa Industri GmbH med -24,9 Mkr samt övrigt 0,7 Mkr. Utsikter Mot bakgrund av den process som Nordifagruppen befinner sig i, att sälja ut alla verksamheter, ges ej några kommentarer om framtida utveckling. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas torsdagen den 26 april kl. 15.00 vid bolagets lokaler i Halmstad. Halmstad den 14 februari 2001 NORDIFAGRUPPEN AB (publ) Styrelsen Eventuella frågor besvaras av ordförande Sten K Johnson, tel. 040-301210 eller VD Lars Axelsson, 035- 174837 eller 0705-644707 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00800/bit0002.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00800/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar