Styrelsen för Nordifagruppen AB har upprättat en särskild balansräkning

Styrelsen för Nordifagruppen AB har upprättat en särskild balansräkning enligt 13 kap 2 § aktiebolagslagen (s.k. kontrollbalansräkning) per den 31 december 2000, vilken visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav har styrelsen beslutat kalla till en extra bolagsstämma onsdagen den 14 februari 2001, kl 11.00, varvid aktieägarna kommer att få ta ställning till om bolaget skall träda i likvidation eller inte. Styrelsen har beslutat föreslå den extra bolagsstämman att fatta beslut om att bolaget för närvarande inte skall träda i likvidation i syfte att därigenom kunna undersöka möjligheterna att genomföra en rekonstruktion av bolaget. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att skickas skriftligen till samtliga bolagets aktieägare. Till kallelsen kommer kontrollbalansräkningen att biläggas. Därutöver kommer kallelse att ske genom annonsering i enlighet med bolagsordningens bestämmelser. Halmstad den 15 januari 2001 Nordifagruppen AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/15/20010115BIT00950/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/15/20010115BIT00950/bit0002.pdf

Dokument & länkar