Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Pressmeddelande 2020-06-29
Nordisk Bergteknik AB (publ) har hållit årsstämma måndagen den 29 juni 2020. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman; alla i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning samt ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2019 fastställdes.

Envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att bolagets medel till förfogande stående vinstmedel om sammanlagt 51 309 721 kronor inklusive årets vinst balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleant. Mats Paulsson, Peter Sandberg, Victor Örn omvaldes som ordinarie ledamöter och Magnus Örtorp och Ljot Strömseng valdes till nya ordinarie ledamöter. Mats Paulsson nyvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Bolaget ska ha en revisor. Revisionsbolaget KPMG med den auktoriserade revisorn Daniel Haglund som huvudansvarig revisor, nyvaldes som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med fast arvode om sammanlagt 500 000 kronor, att fördelas inom styrelsen.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Uppdelning av bolagets aktier (split)

Nordisk Bergteknik beslutade om uppdelning av bolagets aktier (split) innebärande att bolagets aktier delas upp 100:1 innebärande att bolagets aktier ökar från 640 232 aktier till 640 232 000 aktier.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigades att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Uppdaterad bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta uppdaterad bolagsordning med ändring av;

  • punkten 5 avseende antal aktier.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigades att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, konvertibler som ger rätt att konvertera till aktier och/eller teckningsoptioner som ger rätt att teckna aktier.

Antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet (inklusive genom utnyttjande av emitterade konvertibler eller teckningsoption) ska uppgå till sammanlagt högst 94 535 aktier, vilket vid fullt utnyttjande motsvarar en utspädning om cirka 15 procent av samtliga utestående aktier vid tidpunkten för detta förslag till beslut. Bemyndigandet ska kunna användas för beslut om nyemission för att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av bolaget, dess marknad och produkter exempelvis genom förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar där betalning helt eller delvis ska ske med nyemitterade aktier och/eller att möjliggöra för styrelsen att snabbt anskaffa kapital till sådana förvärv.

Besluten i sin helhet

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.nordiskbergteknik.se.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD, e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, tel: 070-621 1928.

Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, tel: 076-392 7121.

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

Viktig information

Denna information är sådan information som Nordisk Bergteknik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juni 2020 kl. 22.00 CET.