Nordisk Bergteknik förvärvar Bergförstärkningsgruppen

Report this content

Berghanteringsföretaget Norrbottens Bergteknik, ingår i koncernen Nordisk Bergteknik, med huvudkontor i Umeå har per den 30 augusti förvärvat Bergförstärkningsgruppen i Sverige AB med säte i Ljusdal.

Bergförstärkningsgruppen utför arbeten både under och ovan jord. Företaget har specialistkompetens inom bergförstärkning, betongsprutning, bergskrotning, injektering, jordförankring, borrning och sprängning.

Norrbottens Bergteknik och Bergförstärkningsgruppen har samarbetat under många år där Bergförstärkningsgruppen varit underleverantör och utfört sina tjänster åt Norrbottens Bergtekniks kunder.

– Vi är väldigt glada över förvärvet och det känns mycket naturligt eftersom vi känner varandra väl och har samarbetat under flera års tid. Jag välkomnar Bergförstärkningsgruppen till koncernen Nordisk Bergteknik och ser fram emot att fortsätta utvecklas tillsammans i nya uppdrag, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik.

– För Bergförstärkningsgruppen är det en mycket passande affär. Både verksamheten och alla medarbetare hamnar i ett större sammanhang och får goda möjligheter att växa och utvecklas inom koncernen, säger Emil Fredriksson, ägare och VD för Bergförstärkningsgruppen.

För mer information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik: 070-621 19 28

Emil Fredriksson, VD och ägare Bergförstärkningsgruppen: 070-699 23 29

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD, e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, tel: 070-621 1928.

Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, tel: 076-392 7121.

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom en erbjudandehandling. Det eventuella erbjudandet kommer inte att rikta sig till sådana personer i något land vars deltagande förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder. Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda erbjudandehandling.

Denna information är sådan information som Nordisk Bergteknik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 17:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar