• news.cision.com/
  • Nordisk Bergteknik AB/
  • Nordisk Bergteknik meddelar om förtidsinlösen av utestående företagsobligationer samt ingår avtal om bankfinansiering med Nordea och Swedbank

Nordisk Bergteknik meddelar om förtidsinlösen av utestående företagsobligationer samt ingår avtal om bankfinansiering med Nordea och Swedbank

Report this content

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) kommer, i enlighet med pressmeddelandet, daterat den 20 augusti 2021, att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer om 400 MSEK, 2019/2023 med ISIN SE0012729234 i enlighet med villkoren för obligationerna.

Datum för inlösen är satt till den 22 oktober 2021. I enlighet med villkoren för obligationerna kommer obligationerna att inlösas till ett belopp motsvarande 103,3 procent av det nominella beloppet (dvs. 1 291 250 kronor per obligation). Inlösenbeloppet, tillsammans med upplupen men obetald ränta till och med dagen för inlösen, kommer att betalas till varje person som vid arbetsdagens slut 24 september är registrerad som innehavare av obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med inlösen kommer obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm Bond Market.

En underrättelse om förtida inlösen kommer i dag att skickas av bolaget till alla direktregistrerade innehavare och registrerade behöriga förvaltare av obligationerna enligt skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 27 september 2021.

Detta meddelande ges endast i informationssyfte och ska inte uppfattas som ett erbjudande att köpa eller sälja eller som en begäran om anbud att köpa eller sälja bolagets värdepapper.

Nordisk Bergteknik har ingått finansieringsavtal med Nordea och Swedbank avseende bankfinansiering för att ersätta företagsobligationen om 400 MSEK. Finansieringen är villkorad av att Nordisk Bergteknik noterar Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm och uppnår en emissionslikvid om minst 450 MSEK. Finansieringsavtalet innebär också att Bolaget får tillgång till en revolverande kreditfacilitet om 650 MSEK som gör att Nordisk Bergteknik bland annat kan fortsätta med sin expansiva förvärvsstrategi.

Carnegie Investment Bank AB (publ) har varit finansiella rådgivare i samband med den strategiska översynen av kapitalstrukturen och Setterwalls har varit juridisk rådgivare till Nordisk Bergteknik.

Denna information är sådan som Nordisk Bergteknik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-27 08:05 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD, e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, tel: 070-621 1928.

Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, tel: 076-392 7121.

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, losshållning, bergförstärkning, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

Prenumerera

Dokument & länkar