Nordisk Bergteknik stärker sin finansiering – företagsobligation ersätts med bankfinansiering innehållande hållbarhetskomponent

Report this content

Nordisk Bergteknik AB (publ) har förtidsinlöst samtliga utestående obligationer om totalt 400 MSEK till ett belopp motsvarande 103,3 % av det nominella beloppet. Vidare har, som kommunicerats den 27 september, Nordisk Bergteknik ingått finansieringsavtal med Nordea och Swedbank avseende bankfinansiering och har ersatt företagsobligationen med ett banklån om 400 MSEK. Utöver banklånet så har bolaget erhållit en ny kreditfacilitet om 650 MSEK.

Finansieringsavtalet innehåller en hållbarhetskomponent som innebär att Nordisk Bergteknik kan komma överens med bankerna om nyckeltal för hållbarhet som från och med fem dagar efter upprättandet av årsredovisningen och ett hållbarhetscertifikat för 2022 kan komma att resultera i en rabatt respektive premie på räntemarginalen.

”Vår nyemission om 500 MSEK i samband med den nyligen genomförda börsnoteringen och det nya finansieringsavtalet inklusive utökade kreditramar genom tillgången till en revolverande kreditfacilitet om 650 MSEK innebär att vi säkerställt en god finansiell flexibilitet. Vi kommer med andra ord att fortsätta ta en aktiv roll i konsolideringen av vår bransch i Norden och ligga i teknisk framkant samtidigt som våra löpande finansieringskostnader sänks betydligt”, säger Andreas Christofferson, VD Nordisk Bergteknik.

Informationen lämnades, genom nedan angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 klockan 07:45 CEST.

För mer information, vänligen kontakta

Andreas Christoffersson, VD, e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, tel: 070-621 1928

Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, tel: 076-392 7121

Prenumerera

Dokument & länkar