(2904) Delårsrapport Nordisk Renting AB

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari - 30 september 2000 * Resultat före skatt 467 MSEK (450) * Avtal om fastighetsförvärv och nyinvesteringar har träffats för 2.129 MSEK (1.926) * Fastigheter och aktier har avyttrats för 1.713 MSEK (1.451) * Resultat före skatt för helåret 2000 förväntas överstiga föregående års resultat om 511 MSEK Koncernens resultat före skatt uppgick för årets första nio månader till 467 MSEK (450), varav vinster från fastighetsförsäljningar m m uppgick till 307 MSEK (274). Dessa avsåg bland annat försäljningen av Oslo Plaza Hotel, som medförde en realisationsvinst om 120 MSEK, försäljningen av aktierna i intressebolaget Svenskt Fastighetskapital AB, som bidrog med 108 MSEK samt försäljningen av aktier i Hotellus till Pandox AB genom aktieutbyte och därefter försäljning av det totala innehavet i Pandox som tillsammans gav en realisationsvinst om 32 MSEK. Nordisk Renting Oy är ett helägt dotterbolag till Nordisk Renting AB, som är ett av Nordens ledande fastighetsbolag med en unik inriktning på långa och strategiska fastighetssamarbeten med ekonomisktstarka företag och offentliga parter. Nordisk Renting äger fastigheter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Schweiz, Holland och England för cirka 16 miljarder kronor. Nordisk Renting ägs av MeritaNordbanken (40%), Atle AB (35%) och 6:e AP-fonden (25%). Bland fastighetsförvärven och nyinvesteringarna kan nämnas: - uppförande av ett nytt köpcentrum i Reso stad utanför Åbo i Finland i samarbete med NCC och med SOK som långsiktig hyresgäst, - uppförande respektive förvärv av nya rätts- och polishus i Kouvola respektive Jämsä i Finland i samarbete med byggkoncernen Lemminkäinen och med finska staten som långsiktig hyresgäst, - förvärv av hotell Rivoli Espoo utanför Helsingfors med SOK som långsiktig hyresgäst, - förvärv av Radisson SAS Hotel Royal Viking i Stockholm, - förvärv av operahuset i Umeå i samarbete med NCC och med Umeå kommun som långsiktig hyresgäst, - förvärv av tre kontors- och industrifastigheter i Kristianstad respektive Nybro med Europas ledande kuvertföretag BongLjungdahl som långsiktig hyresgäst. Koncernens nettoomsättning uppgick till 1.207 MSEK (1.058) och vid periodens utgång uppgick balansomslutningen till 15.799 MSEK jämfört med 16.255 MSEK vid årets början. Per den 31 september omfattade förvaltningen i koncernen 220 fastigheter om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter för sammanlagt 14.518 MSEK. Koncernens resultat före skatt för helåret förväntas överstiga föregående års resultat om 511 MSEK, varav realisationsvinster beräknas utgöra 307 MSEK (274). Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. För ytterligare information, vänligen kontakta: Göte Dahlin, VD i Nordisk Renting AB, telefon + 46 8 670 98 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00110/bit0002.pdf

Dokument & länkar