Delårsrapport för Sign On AB (publ) 1 januari - 31 mars 2000

Delårsrapport för Sign On AB (publ) 1 januari - 31 mars 2000 * Omsättningen ökade med 139 % till 3,5 Mkr (1,5 Mkr) * Abonnemangsintäkter ökade med 164 % till 1,6 Mkr (0,6 Mkr) * Resultat efter finansnetto -3,8 Mkr (-1,6 Mkr) * Nyemission om totalt 60 Mkr * Aktie noterades hos Nordiska Fondkommission den 27 mars * Antal medarbetare har under kvartalet ökat med 22 % till 33 anställda Sign Ons affärsidé är att bygga Internet- och intranätlösningar som ersätter de pappersbundna processerna och minimerar kostnaderna för hantering av blanketter och dokument. Sign Ons produktsortiment täcker hela hanteringskedjan från layout till uppdatering av mottagarens databas. Kontaktpersoner: Bosse Falgard, Verkställande direktör, 08-555 290 00, bosse.falgard@signon.se Lena Rissler, Ekonomichef, 08-555 290 00, lena.rissler@signon.se Delårsrapport för Sign On AB (publ) 1 januari -31 mars 2000 Sign Ons affärsidé är att bygga Internet- och intranätlösningar som ersätter de pappersbundna processerna och minimerar kostnaderna för hantering av blanketter och dokument. Sign Ons produktsortiment täcker hela hanteringskedjan från layout till uppdatering av mottagarens databas. Med Sign Ons stora kund- och kunskapsbas som grund, ska bolaget växa med nya Internet-produkter och affärer, som på ett naturligt sätt kan läggas till de befintliga. Den marknadsledande positionen ska behållas genom innovativt tänkande och ny teknik. Verksamheten Sign On strävar efter att snabbt etablera ett känt varumärke och att få kundernas lojalitet. Strategin som ligger till grund för detta är hög kvalitet, hög tillgänglighet och ett lågt pris. Bolaget koncentrerar marknadsföringsinsatserna till de marknadssegment som bedöms ha ett stort behov av Internetblanketter och behov av att rationalisera företagens dokumenthantering med hjälp av distribution via Internet och elektroniska signaturer. Sign Ons strategi med FormPipe är att bygga upp partnerrelationer som möjliggör en bred, snabb och internationell marknadsetablering i kombination med en strategi som innebär att bolaget ska fortsätta sitt samarbete med ledande PKI-leverantörer (PKI = PublicKey Infrastructure) för att även framgent kunna leverera öppna och oberoende lösningar. Sign On har genomfört en riktad nyemission men hjälp av Nordiska Fondkommission. Den sammanlagda emissionen är lika med 60 MSEK och inkluderar fyra riskkapitalföretag; 6:e AP-fonden, Brummer & Partner Zenit, Inter IKEA och Core Ventures. Sign On har under första kvartalet sålt ett antal nya projekt. Blanketthotell och blankettkonstruktion till bland annat; Stockholms läns landsting, Nynäshamns Kommun, Hudiksvalls Kommun, Botkyrka Kommun, EIO och till D&D. Sign On har förvärvat 20 % av aktierna i Altcom AB, ett företag i Uppsala med inriktning på konsult-tjänster inom området PKI (Public Key Infrastructure). Sign On har under första kvartalet inlett ett antal nya samarbeten med Skattebetalarna och Expressen för att marknadsföra tjänsten SignForm Abonnemang. Under 1999 påbörjades följande samarbeten; Dagens Nyheter, Microsoft, Hogia, SAF och IT-Affärer. Framtidsutsikter Sign On har ökat antalet säljare i Sverige för att sälja blanketthotell, makroprogrammering och blankett-konstruktion. Målgruppen är i huvudsak stora företag, myndigheter, kommuner och landsting. Sign On samarbetar med fyra externa telemarketingföretag för att sälja SignForm Abonnemang; Convergys, Sitel, HelpDesk och GM Marketing. Antalet säljare kommer att ökas från idag 16 personer till det dubbla antalet. Sign On har under drygt tre år utvecklat produkten FormPipe, distribution av elektroniska blanketter med elektronisk signatur. Redan för två år sedan installerades FormPipe hos Stockholms Stadsbyggnadskontor som därmed var först i världen att kunna skicka ett elektroniskt signerat Word- dokument. Vid årsskiftet kommer ett elektroniskt undertecknat dokument att jämställas med ett undertecknat dokument i Sverige. Detta kommer att öppna en helt ny marknad med enorma besparingar. Sign On är väl rustade och release 2.0 av FormPipe kommer att lanseras i slutet av tredje kvartalet år 2000. Omsättning och resultat Nettoomsättning för första kvartalet 2000 blev 3,5 Mkr (1,5). Resultat efter finansiella poster under första kvartalet uppgick till -3,8 Mkr (- 1,6). Finansiell ställning Företagets likvida medel uppgick per 00-03-31 till 53,9 Mkr (0,2 Mkr). Detta är resultatet av en nyemission under mars. Soliditeten ökade till 93 procent (49). Det egna kapitalet ökade till 61,6 Mkr (2,8), vilket mosvarar ett eget kapital per aktie på 8,69 kronor (0,73). Investeringar Nyinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under första kvartalet till 1,2 Mkr (1,0). Motsvarande siffra för investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 59 Tkr (256). Styrelsen Sign On har under första kvartalet valt in Franco Fedeli till ordinarie styrelseledamot. Erik Åsbrink har inför bolagsstämman den 30 maj 2000, föreslagits att väljas in som ordinarie styrelseledamot. Kommande rapporer Delårsrapport (januari - juni) 31 augusti 2000 Delårsrapport (januari - september) 31 oktober 2000 Delårsrapport jan-mars 2000 Sammandrag av resultaträkningar Jan-Mars Jan-Mars Helår Tusen kronor 2 000 1 999 1 999 Nettoomsättning 3 515 1 472 7 569 Övriga rörelseintäkter 0 800 Summa nettoomsättning 3 515 1 472 8 369 Försäljningskostnader -1 550 -79 -1 961 Övriga externa kostnader -1 672 -667 -3 971 Personalkostnader -3 362 -1 912 -8 782 Avskrivningar -657 -357 -1 452 Summa kostnader -7 241 -3 015 -16 166 Rörelseresultat -3 726 -1 543 -7 797 Finansnetto -29 -35 -124 Resultat -3 755 -1 578 -7 921 Sammandrag av balansräkningar Tusen kronor 2000-03-31 1999-03-31 1999-12-31 Immateriella anläggningstillgångar 5 830 3 141 5 240 Materiella anläggningstillgångar 735 445 515 Finansiella anläggningstillgångar 109 416 109 Kortfristiga fordringar 5 503 1 503 4 878 Likvida medel 53 900 177 93 SUMMA TILLGÅNGAR 66 077 5 682 10 835 Eget kapital 61617 2 763 5 465 Avsättningar 270 148 148 Långfristiga skulder 11 1 000 2 010 Kortfristiga skulder 4 179 1 771 3 167 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 66 077 5 682 10 790 Delårsrapport jan-mars 2000 Sammandrag av finansieringsanalyser Jan-Mars Jan-Mars Helår Tusen kronor 2 000 1 999 1 999 Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella -3 784 -1 613 -7 973 poster Justeringar för poster som inte ingår 657 429 1 456 i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före Förändring av rörelsekapital -3 127 -1 184 -6 517 Förändring av rörelsekapital 388 1 111 -868 Investeringsverksamheten -1 438 -29 -3 327 Finansieringsverksamheten 57 985 229 10 703 Förändring av likvida medel 53 808 127 43 Likvida medel vid periodens början 93 50 50 Likvida medel vid periodens slut 53 900 177 93 Nyckeltal 2000-03-31 1999-03-31 1999-12-31 Resultat efter finansiella poster Tkr -3 755 -1 578 -7 921 Eget kapital per aktie, kr * 8,69 0,73 1,07 Soliditet % ** 93,3% 48,6% 50,4% Antal anställda vid periodens slut 34 27 33 * Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut ** Eget kapital i procent av balansomslutningen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT01050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT01050/bit0002.pdf

Dokument & länkar