Nordstjernan har ingått avtal om att förvärva aktier i Swedol av Zelda

Report this content

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE OM FÖRVÄRV AV AKTIER

Nordstjernan AB (”Nordstjernan”) har idag den 14 mars 2018 ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Aktiebolaget Zelda (”Zelda”) avseende förvärv av en majoritet av Zeldas aktier i Swedol AB (publ) (”Swedol”) för en köpeskilling om 32 SEK per aktie (oavsett aktieslag). Antalet aktier som omfattas av aktieöverlåtelseavtalet uppgår till 15 686 448 aktier, varav 1 300 000 A-aktier och 14 386 448 B-aktier, motsvarande cirka 18,9 procent av de utestående aktierna och cirka 27,5 procent av rösterna i Swedol. B‑aktierna i Swedol är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Förvärvet, som är villkorat av att svenska och norska konkurrensmyndigheter beslutar att godkänna eller lämna förvärvet utan åtgärd, förväntas kunna slutföras i månadsskiftet april/maj 2018.

Förutsatt att förvärvet slutförs kommer Nordstjernans innehav i Swedol att uppgå till cirka 48,8 procent av de utestående aktierna och cirka 57,2 procent av rösterna. Nordstjernan kommer därmed att uppnå ett aktieinnehav i Swedol som överstiger gränsen för budplikt i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och Nordstjernan blir då skyldigt att, inom fyra veckor från det att förvärvet slutförts, lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Swedol (budpliktsbud). I sådant fall kommer Nordstjernan, genom ett separat pressmeddelande och inom den föreskrivna tidsfristen, att offentliggöra ett budpliktsbud med ett pris om 32 SEK per aktie, dvs. det pris per aktie som Nordstjernan ska betala till Zelda enligt aktieöverlåtelseavtalet.

Tomas Billing, verkställande direktör för Nordstjernan, kommenterar: ”Swedol har haft en stark utveckling sedan Nordstjernan blev ägare under 2015. Bolagets rörelseresultat har ökat från 49 MSEK 2014 till 281 MSEK 2017. Den goda resultatutvecklingen har lett till att aktiekursen har ökat med 115 procent eller 32 procent per år.”

”Nordstjernan är en långsiktig ägare i Swedol, och med denna affär tar vi ett ännu tydligare huvudägaransvar. Affären är villkorad av godkännande från svenska och norska konkurrensmyndigheter. Om affären genomförs innebär det budplikt för Nordstjernan och att övriga ägare kommer att ges möjlighet att sälja aktier till samma villkor som Zelda, dvs. 32 SEK per aktie. Vi ser dock gärna att bolaget är fortsatt börsnoterat och att vi deläger Swedol med andra ägare.” fortsätter Tomas Billing.

John och Rolf Zetterberg, representanter för Zelda, kommenterar: ”Vi har haft ett bra samarbete med Nordstjernan sedan de blev ägare i Swedol. Vi är nöjda med bolagets utveckling, och det känns bra för oss att vi med denna affär reglerar det långsiktiga ägandet i bolaget och lämnar över till Nordstjernan.”

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se


Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på
www.nordstjernan.se. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar