Förlorad dokumentation från grundarens forskning

Report this content

Bolaget kan inte få ta del av dokumentation från grundarens forskning.

Bakgrund

NorInvents patenterade teknologi bygger i grunden på Dr. Jonatan Moses tidigare forskning under 1990- och tidigt 2000-tal. Omständigheter under årets första månader gör att Bolagets styrelse och ledning nu bedömer att det inte är sannolikt att dokumentationen från denna forskning, såsom protokoll, anteckningsböcker, etc., kommer att göras tillgänglig för Bolaget. Det är inte heller sannolikt att Dr. Jonatan Moses kommer att bidra till det fortsatta utvecklingsarbetet.

Dr. Moses har fram till hösten 2016 varit operativ i Bolaget som dess forskningschef. Därefter har han, via sitt bolag Amplified Energy, engagerats som konsult vid behov. Detta konsultavtal har varit vilande under 2017. Det bör här tydliggöras att Dr. Moses generella kompetens inom området inte är unik och Bolaget har tillgång till all relevant expertis genom kontrakterade konsulter och CRO:er (kontraktforskningsföretag).

Den 17:e januari i år gavs ett pressmeddelande där vi tydliggjorde att det återstår fler studier för att uppnå Proof of Mechanism, då vidare analys av data från tidigare studier under 2017 inte kunde bekräfta den kemiska frisättningen som är ett unikt och viktigt särdrag i sammanhanget. 

I samband med detta återupptogs kontakten med Dr. Jonatan Moses för att få hans tolkning av resultaten samt synpunkter på planerade försök. Dialogen med Dr. Moses har varit givande på så vis att det framkommit relevanta detaljer från hans tidigare forskning rörande XtriG. Dessa detaljer har integrerats i planerna för de studier som ska göras under andra kvartalet i år.

Under denna kontakt med Dr. Moses har Bolaget även uttryckt ett starkt önskemål om att få ta del av dokumentationen från hans tidigare forskning från 1990- och tidigt 2000-tal rörande XtriG. Detta underlag utgörs bl.a. av rådata, protokoll och anteckningsböcker från laboratoriearbetet. Det har nu framkommit att det inte är sannolikt att denna dokumentation kommer att göras tillgänglig för Bolaget. Dr. Moses har också meddelat att han valt att inte bistå Bolaget med sin erfarenhet framledes.

Påverkan på bolaget

Vad gör bolaget nu

Detta påverkar inte Bolagets verksamhet idag och studier kommer att genomföras som planerat under det andra kvartalet. Det är dock svårt att i dagsläget värdera hur detta kommer att påverka NorInvents ställning framöver. Högst relevant för den frågan blir de resultat som genereras från kommande studier. Bolaget bedömer att befintliga medel medger genomförande av dessa studier och väljer därför att senarelägga tidpunkten för kapitalanskaffning, så att nya resultat kan ingå i ett beslutsunderlag för investerare i Bolaget.

Positiva testresultat innebär att Bolaget med gott förtroende kan fortsätta med sin forskningsplan. Dessa data kommer också att vara starkt bidragande till ett ökat intresse från externa parter, vilket underlättar fortsatt finansiering. 

Negativa testresultat innebär att ytterligare studier måste göras för att verifiera teknologin på en grundläggande nivå. Detta kan försvåra fortsatt finansiering. 

Kommande kapitalbehov

Bolaget har likvida medel som under gällande budget och studieplan medger drift fram till kommande halvårsskifte.

Kommentar till kapitalbehov

Givet positiva testresultat under andra kvartalet, bedöms kapitalbehovet därefter vara 15-20 MSEK fram till årsskiftet 2019, för att genomföra fortsatta studier enligt plan. Vid negativa testresultat uppskattas kapitalbehovet vara omkring 5 MSEK för att genomföra liknande nya grundläggande studier.

Denna information är sådan information som NorInvent AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2018.

Paul Hasselgren
VD
0760 49 40 90
paul.hasselgren@norinvent.com

NorInvent AB (publ)
Medicon Village
22381 Lund
046 25 66 60
info@norinvent.com