Förtydligande av tidigare pressmeddelande "Förlorad dokumentation från grundarens forskning"

Report this content

I det tidigare pressmeddelandet kunde tidsramen misstolkas vad gäller framtida kapitalbehov vid positiva testresultat. Kapitalbehovet bedöms i ett sådant läge vara 15-20 MSEK fram till årsskiftet 2019/2020.

Bolaget har fått indikationer på att det tidigare pressmeddelandet "Förlorad dokumentation från grundarens forskning" kan misstolkas vad gäller tidramen för framtida kapitalbehov vid positiva testresultat under andra kvartalet. Detta förtydligas härmed:

Givet positiva testresultat under andra kvartalet, bedöms kapitalbehovet därefter vara 15-20 MSEK fram till årsskiftet 2019/2020, för att genomföra fortsatta studier enligt plan. 

Denna information är sådan information som NorInvent AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Paul Hasselgren (VD, NorInvent AB), för offentliggörande den 16:e mars 2018.

Paul Hasselgren

VD

0760 49 40 90

paul.hasselgren@norinvent.com

NorInvent AB (publ)

Medicon Village

22381 Lund

046 25 66 60

info@norinvent.com