Positiv förväntan på vårkonjunkturen

Läs original

Företagen i Norrland tror på en tydlig uppgång till våren. Nu under hösten råder normalkonjunktur men till våren ser det ut att bli ett uppsving i samtliga norrlandslän. Högst på topplistan ligger Norrbotten med en stark byggsektor och en överraskande positiv trävaruindustri.  Norrlandsfondens konjunkturbarometer 2013 visar också att skillnaderna mellan länen är stora.

-          Skillnaderna mellan länen har ökat sedan ifjol även om bilden är densamma med sämre konjunktur i södra delen av Norrland och bättre i norra delen. Däremot är samtliga län positiva inför våren, säger Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden.

Norrlandsfondens konjunkturbarometer presenteras idag. Barometern visar en analys av nuläget och framtidstron hos Norrlands näringsliv, på länsnivå och bransch. Årets barometer presenteras efter ett år av svag konjunktur men visar att Norrland håller lågkonjunkturen stången med bäst resultat i norra Norrland. Det län som går bäst just nu är Norrbotten.

-          Industrikonjunkturen i Norrbotten har stärkts under året och har det bästa läget för närvarande. Inför våren tror industriföretagen att läget blir ännu bättre. Trävaruindustri visar en förbättring och byggsektorn är i en positiv trend. Detta är en viktig signal om att det finns en underliggande stadig tillväxttrend i norra Norrland, säger Lars-Olov Söderström.

I övriga Norrland har industrin haft svårt att lyfta under 2013 och det märks tydligast i Västernorrland och Gävleborg. Detta bidrar till de södra länens dystrare konjunkturbild.

-          Men även i dessa län har industrin en positiv förväntan om våren, det skiljer sig tydligt från förra årets undersökning som visade en tydlig förväntan om sämre tider.

Fastighetsbranschen går bra i Norrland och har det starkaste konjunkturläget av alla branscher. Även IT-konsulterna har stärkts från ett redan stark läge ifjol, samtidigt som den mer produktbaserade IT-industrin lyft från ett svagt läge. Den största förbättringen står bilhandeln för, från riktigt dystert till normalkonjunktur. Handeln är särskilt stark i Västerbotten, men sällanköpshandeln upplever överlag något sämre tider just nu. Turismen, som är speciellt tongivande i Jämtland, har en tillfällig svacka och ser med tillförsikt fram emot våren då företagen tror på betydligt bättre tider.

Trävaruindustrin som hade det överlägset jobbigast förra året upplever en vändning även om det fortfarande är kämpigt. Sågverksindustrin noterade ett konjunkturindex på -87 för Norrland som helhet under 2012, vilket är riktigt dystert. Nu noterar sågverken -32, vilket är svagt men ändå en rejäl förbättring.

-          Trävaruindustrin som helhet uppvisar en klar förbättring och detta trots att denna exportberoende bransch också har en stark kronkurs att kämpa mot. En uppgång i trävaruindustrin brukar vara en tidig indikator i en bredare konjunkturuppgång, konstaterar Söderström.


Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden vid presentationen i Luleå

Länens Placering Konjunkturindex
2013 2012
1 Norrbotten 6 -7
2 Västerbotten -9 1
3 Jämtland -10 -15
4 Gävleborg -21 -17
5 Västernorrland -26 -18
Hela Norrland -14 -11
          
Branschernas placering Konjunkturindex
2013 2012
1 Fastighet 18 20
2 IT-verksamhet 16 -28
3 Livsmedelsindustri 11 1
4 Bilhandel 11 -33
5 Turism 7 4
6 Uppdrag 1 9
7 Bygg -1 6
8 Transport logistik -8 -1
9 Sällanköp -19 -9
10 Industri totalt -23 -23
11 Verkstadsindustri -24 -19
12 Trävaruindustri -25 -66
13 Massapappersind -27 -30

 

Mer information

Vill du veta mer om konjunkturläget i Norrland, kontakta Norrlandsfondens VD:
Lars-Olov Söderström, Mobil: 070-626 42 56, lars-olov.soderstrom@norrlandsfonden.se

Konjunkturbarometer Norrland 2013 finns som pdf på www.norrlandsfonden.se samt även bifogad i pressrelease.

Konjunkturbarometern för Norrland har genomförts årligen sedan 1988. Den bygger på en postenkät till cirka 1000 företag inom fastighetsbranschen, bilhandeln, transport- och logistiksektorn, livsmedelsindustrin, tillverkningsindustrin, byggindustrin, detaljhandeln, uppdragsverksamheten, IT-sektorn och turistnäringen i de fem norrlandslänen. Företagen har uppgett utfallet för det första halvåret 2013, en nulägesbeskrivning för hösten 2013 samt en prognos för våren 2014. Konjunkturbarometern görs av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Norrlandsfonden.

Taggar:

Media

Media