Kv2 2019 Delårsrapport North Investment Group AB (publ)

Report this content

Väsentliga händelser

  • Koncernens intäkter uppgick till 225 MSEK under kvartalet, vilket innebär en tillväxt om 22,9% (+2,8% 2018 inkl Sørlie). Robust kommersiell utveckling inom de flesta affärsområden.
  • EBITDA uppgick till 15,0 MSEK under Kv2 (16,0).
  • Orealiserade valutakursförluster under H1 2019 om 5,3 MSEK (vinst om 1,1 MSEK under H1 2018).
  • Utnämning av Ole Vinje till VD, med verkan från den 1 september.
  • Integreringen av Sørlie Prosjektinnredninger pågår med full kraft.
  • Agenturen för Fossafes produkter i Norge togs över i juni.
  • Orderreserv om 155 MSEK per Kv2 2019 (136).

Koncernens nyckeltal

Kv2 2019 Kv2 2018 jan-jun 2019 jan-jun 2018
(MSEK om inget annat anges) Oreviderad Oreviderad Oreviderad Oreviderad
Intäkter 225,0 183,1 464,2 362,3
Bruttoresultat 86,8 72,4 176,9 141,6
EBITDA 15,0 16,0 37,8 39,1
EBIT 6,3 5,2 18,3 17,4
Nettoresultat -4,2 -1,0 -3,9 2,7
Kassaflöde från verksamhet -1,8 -0,4 -19,3 -2,3
Antal aktier 759,201 725,344 759,201 725,344
Nettoresultat per aktie (SEK) -5,47 -1,41 -5,08 3,74
Bruttovinstmarginal (%) 38,9 40,7 38,6 40,3
EBITDA-marginal (%) 6,7 9,0 8,2 11,1

Intäkterna inkl Sørlie Prosjektinnredninger AS var 219,9 MSEK i Kv2 2018 och 434,1 MSEK under jan-jun 2018.
EBIT inkl Sørlie Prosjektinnredninger AS var 5,4 MSEK i Kv2 2018 och 18,1 MSEK under jan-jun 2018.

VD:s kommentar

"NIG fortsatte att prestera bra under det andra kvartalet av 2019, i enlighet med vår långsiktiga strategi. Försäljningen ligger klart över föregående år. Med hänsyn tagen till en negativ differens i valutakurseffekt om 6,4 MSEK jämfört med 2018, är koncernens underliggande lönsamhet stark.

Båda rörelsesegmenten (Norge och Sverige) har presterat bra. Försäljningen relaterad till skolmarknaden i Sverige har inte uppnått väntade nivåer så här långt under 2019. Den underliggande trenden i Sverige är god för marknaden och vår koncern är väl positionerade för att ta del av tillväxten under kommande år. De övriga affärsområdena för koncernen levererar enligt, eller bättre än, planerat.

Integrationen av Sørlie Prosjektinnredninger kommer att drivas på ytterligare under återstoden av 2019. Olika projekt relaterade till IT, inköp, försäljning etc kommer att initieras. Under det andra kvartalet förnyade Sørlie Prosjektinnredninger sina ramavtal med de större kommunerna i sin region för de kommande 2-4 åren. Uppskattade årliga volymer om 20 MNOK medför en tro på att de ska klara koncernens ambitiöst uppsatta mål för bolaget. Genom Sørlie siktar NIG på att öka sin omsättning till kunder som efterfrågar fast inredning.

Koncernen har, genom sitt dotterbolag Sarpsborg Metall, avtalat om att ta över agenturen för Fossafes produkter i Norge. Produktsortimentet består främst av brandsäkra arkiveringsskåp, dokumentskåp, låsbara kontorsskåp etc. Detta kommer att bredda vår produktportfölj och göra oss mer kompletta gentemot våra kunder, och generera en intäkt om uppskattningsvis ca 10 MNOK per år.

Vår tillväxt inom arbetsstationer till industrier i Sverige fortsätter med full styrka. Avtalet med Volvo Car Corporation ger oss de nödvändiga volymerna för att kunna investera ytterligare inom segmentet och vi ser detta affärsområde som en av de mest spännande tillväxtsektorerna för vår koncern under de kommande åren. "

Ståle Eide, VD
Tranås den 30 augusti 2019

Finansiell översikt

Kv2 2019

Resultaträkning
Koncernen redovisade intäkter om 225 MSEK (183) och EBITDA om 15 MSEK (16) under Kv2 2019.
Orderingången uppgick till 262 MSEK (234), vilket motsvarar en ökning om 12 % jämfört med Kv2 2018. Koncernens EBIT uppgick till 6,3 MSEK (5,2) och nettoresultatet till -4,2 MSEK (-1,0). Koncernens bruttomarginal under Kv2 2019 var 38,9% (40,7%). Den största orsaken till den minskade bruttomarginalen är förvärvet av Sørlie Prosjektinnredninger som har något lägre bruttomarginal än koncernens snitt. Som tidigare beskrivits pågår nu flera projekt för att förbättra Sørlie Prosjektinnredningers marginaler framöver.

Segment
NIG är indelat I två segment, NIG Norge (Norge) och NIG Sverige (Sverige).

Norge genererade intäkter om 116 MSEK (73) och EBITDA om 11,2 MSEK (14,3) under kvartalet. Sverige redovisade intäkter om 114 MSEK (113) och EBITDA om 3,9 MSEK (1,7).

Jan – jun 2019

Resultaträkning
Koncernen redovisade intäkter om 464 MSEK (362) och EBITDA om 38 MSEK (39) under H1 2019.
Orderingången uppgick till 501 MSEK (397), vilket motsvarar en ökning om 26 % jämfört med H1 2018. Koncernens EBIT uppgick till 18,3 MSEK (17,4) och nettoresultatet till -3,9 MSEK (2,7). Koncernens bruttomarginal under 2019 var 38,6% (40,3%). Den största orsaken till den minskade bruttomarginalen är förvärvet av Sørlie Prosjektinnredninger som har något lägre bruttomarginal än koncernens snitt. Den negativa skillnaden mellan valutakursförlusten under 2019 och valutakursvinsten under 2018 uppgår till 6,4 MSEK.

Segment
NIG är indelat i två segment, NIG Norge (Norge) och NIG Sverige (Sverige).

Norge genererade intäkter om 256 MSEK (149) och EBITDA om 26,5 MSEK (29,1) under första halvåret. Sverige redovisade intäkter om 228 MSEK (228) och EBITDA om 11,7 MSEK (11,0).

Kassaflöde
Koncernens nettokassaflöde från den löpande verksamheten var negativ för perioden med 19,3 MSEK (2,3). De likvida medlen uppgick per den 30 juni 2019 till 78 MSEK (7). Koncernens likviditet är enligt plan.

Balansräkning
Vid utgången av Kv2 2019 hade gruppen tillgångar på 870 MSEK, främst hänförliga till goodwill, tillgångar med nyttjanderätt, kundfordringar samt likvida medel.

Under första halvåret av 2019 investerade koncernen 1,2 MSEK (3,7) i materiella anläggningstillgångar och 42,6 MSEK (1,3) i immateriella tillgångar. Investeringen i immateriella tillgångar avser till största del goodwill förvärvat i samband med uppköpet av Sørlie. Investeringen i materiella tillgångar avser i första hand ersättning av lättare maskiner.

Räntebärande skuld (exkl. Leasingskulder) var 236,4MSEK (184,8).

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens främsta risker och osäkerhetsfaktorer är hänförliga till exponeringen mot vissa marknader. Därutöver har koncernen finansiella risker hänförliga främst till valutakursrisk och ränterisk hänförlig till finansieringen samt kreditrisk hänförlig till försäljningen.

    
För ytterligare information

Vänligen kontakta

Ståle Eide
CEO
Stale@northinvestmentgroup.no
(+47) 913 49 322

Tore Skedsmo
CFO
Tore@northinvestmentgroup.no
(+47) 952 25 306

Ellen Hanetho
Investor Relations
Ellen@frigaardinvest.no
(+47) 482 20 750

North Investment Group AB (publ)
Bredmyra 4- 1739 Borgenhaugen, Norway
Organisationsnummer 556972-0468

Finansiell kalender:
Delårsrapport Kv3 2019: 2019.11.29

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar