Northlands styrelse sätter ett högre mål för finansiella buffertar

OBS! Detta är en svensk översättning/sammanfattning som Northland tillhandahåller som komplement till motsvarande officiella dokument, vilket publicerats på det engelska språket och finns tillgängligt via bolagets webbplats, www.northland.eu

Luxemburg, 14 november 2013 – Northland Resources S.A. (OSE: NAUR, Frankfurt: NPK, Nasdaq OMX/First North: NAURo – “Northland” eller “Bolaget”) meddelar att styrelsen har satt ett högre mål för likviditetsbuffertar samt påbörjat en utvärdering av Bolagets långsiktiga finansiella struktur. Bolaget kommer presentera ett heltäckande finansieringsförslag senast i maj 2014 som möjliggör för Northland att nå den eftersträvade bufferten.

“Sedan styrelsen utsågs i somras har vi tillsammans med ledningen fokuserat på att slutföra kvarstående investeringar, förbättra logistikkedjan och öka produktionen. Verksamhetsuppdateringen som släpptes idag, den 14 november 2013, visar att vi är nära våra målnivåer. Vi har fortfarande några pågående investeringar i logistikkedjan. Dessa förväntas bli klara under följande 2-3 månader. Styrelsen kommer naturligtvis fortsätta övervaka den löpande produktionen och förbättringarna i logistikkedjan, men fokuserar gradvis mer på att säkra kapacitetsexpansionen genom uppbyggnaden av nästa processlina. Parallellt kommer styrelsen utvärdera Bolagets långsiktiga finansiella struktur och sträva efter att bygga upp den högre buffert som krävs för att trygga Bolagets likviditetsställning. Bufferten behövs för att täcka upp för periodvisa toppar i rörelsekapitalbindning och för normal volatilitet i järnmalmspriser och växelkurser”, säger Olav Fjell, styrelseordförande.

Vid Northlands styrelsemöte den 13 november 2013 satte styrelsen ett likviditetsbuffertmål. Bedömningen är att Bolaget alltid bör ha tillgång till likviditet motsvarande två månaders utgifter, även vid toppar i rörelsekapitalbindning. Sådana toppar uppstår periodvis på grund av leverans- och lagersvängningar samt andra faktorer och är en naturlig del av Northlands verksamhet.

”Northland fortsätter att öka produktionen. Detta är naturligtvis mycket positivt, inte minst eftersom högre produktion över tid leder till avsevärt lägre kostnader per levererat ton järnmalmskoncentrat. Med färdigställandet av anläggningen i Narvik kan vi börja frakta koncentratet på större fartyg, vilket ökar våra nettointäkter per ton samtidigt som hanteringskostnaderna i hamnverksamheten minskar. Högre produktion leder dock också till högre rörelsekapitalbindning och behov för buffertar som täcker upp för eventuella uppehåll i produktionen. Northlands verksamhet kommer gynnas av buffertmålet”, säger Northlands VD Peter Pernlöf.

”Vi är nöjda med att Kaunisvaara-projektet löper på i linje med målet att uppnå full produktionskapacitet sent under 2014. Buffertmålet har satts för att säkerställa att Northland kan behålla finansiell och operativ flexibilitet”, kommenterar Olav Fjell.

För att kunna säkerställa att likviditetsbufferten kvarstår vid temporära toppar i rörelsekapitalbindning, även i situationer där ogynnsamma förändringar av kostnader och produktionsvolym sammanfaller med lägre priser och ofördelaktiga växelkurser, skulle Bolaget behöva ytterligare finansiering på upp till cirka USD 150 miljoner. Bolaget kommer presentera ytterligare detaljer kring den förväntade bufferten i delårsrapporten för tredje kvartalet den 28 november 2013.

I dokumentationen för rekonstruktionsplanen och avtalet för obligationslånet (”First Lien Bond Agreement”) identifierade Northland ett antal finansieringskällor som potentiellt skulle kunna bygga upp den önskade likviditetsbufferten. Dessa källor inkluderar finansiella leasingavtal för en skeppslastare, värt USD 17 miljoner, samt för Caterpillarutrustning, värt upp till USD 35 miljoner, förskottbetalningsavtal från kunder, värda upp till USD 50 miljoner, ett utökat obligationslån (”Bond Tap”) på upp till USD 50 miljoner, samt en föreslagen nyemission på upp till USD 50 miljoner (”Repair Issue”). Bolaget bedömer för närvarande att USD 50 miljoner kommer materialiseras från ovan nämnda källor under nästkommande sex månader (exklusive ett eventuellt utökat obligationslån).

Beträffande Repair Issue, som föreslogs i investerarpresentationen daterad den 30 maj 2013, har Bolaget och styrelsen beslutat att inte gå vidare med emissionen på villkoren som fastställs i obligations- och konvertibellåneavtalen. Enligt dessa villkor ska teckningspriset i Repair Issue vara minst lika högt som den implicita konverteringskursen för konvertiblerna vid denna tidpunkt. Eftersom konverteringskursen, för närvarande omkring NOK 28, är avsevärt mycket högre än rådande aktiekurs på Oslo Børs har Bolaget kommit fram till att det inte är i någon nuvarande eller tidigare aktieägares intresse att gå vidare med Repair Issue under nuvarande förutsättningar. 

Bolaget kommer fortsätta eftersöka kvarstående finansieringskällor som beskrivs i dokumentationen för rekonstruktionsplanen och First Lien Bond Agreement. Som ovan nämnts förväntar sig Bolaget dock inte att dessa källor täcker den totala summan på upp till cirka USD 150 miljoner som krävs för att uppfylla buffertmålet. Bolaget kommer därför söka ny extern finansiering för överskjutande belopp.

”Det högre buffertmålet har fastställts och dess implikationer för Northlands finansiering kommunicerats för att styrelsen anser att samtliga intressenter långsiktigt kommer tjäna på att Northland agerar proaktivt och ansvarsfullt. Bolaget har därför även inlett en process för att utvärdera sin långsiktiga finansiella struktur”, säger Olav Fjell.

Northland kommer senast i maj 2014 att presentera ett fullständigt finansieringsförslag. Swedbank First Securities och Arctic Securities ASA har anlitats som finansiella rådgivare i detta avseende.

För mer information, var vänlig kontakta:

Jonas Lundström, Kommunikationsdirektör, 0705 49 33 38
Eva Kaijser, CFO, 0709 320 901
Petter Brunnberg, Investor Relations, 0727 24 41 09

Eller besök vår hemsida: www.northland.eu

Northland är en producent av järnmalm med en portfölj av produktion, utvecklings- och prospekteringsprojekt i norra Sverige och Finland. Den första byggfasen av Kaunisvaara-projektet är färdig och drifttagningen startade i november 2012. Northland avser att producera ett höghaltigt och högkvalitativt järnmalmskoncentrat i svenska Kaunisvaara, där Bolaget har två fyndigheter, Tapuli och Sahavaara, med magnetitmalm. Northland har ingått så kallade ”off-take agreements” för hela produktionen från Kaunisvaara de kommande sju till tio åren. Bolaget förbereder även en lönsamhetsstudie (DFS) för Hannukainen-projektet i Kolari i norra Finland. Hannukainen är en så kallad IOCG-fyndighet, vilket innebär att det utöver järnmalm även kan utvinnas guld och koppar. Bolaget förbereder även en DFS för Pellivuoma-fyndigheten som ligger 15 km från anrikningsverket i Kaunisvaara.

Forward-Looking Information

This announcement may include “forward-looking” information within the meaning of applicable securities laws. This forward-looking information can be identified by the use of forward-looking terminology, including the terms “believes”, “estimates”, “anticipates”, “expects”, “intends”, “may”, “will” or “should” or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. This forward-looking information includes all matters that are expectations concerning, among other things, Northland’s results of operations, financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies and the industry in which it operates. By their nature, forward-looking information involves risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. Readers are cautioned that forward-looking information is not a guarantee of future performance and that Northland’s actual results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industry in which it operates may differ materially from those made in or suggested by the forward-looking information contained in this press release. In addition, even if Northland’s results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industry in which Northland operates are consistent with the forward-looking information contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods.